Virksomheder med stort energiforbrug skal betale nye afgifter

Med konkrete eksempler kan vi nu vise, hvad de stigende energiafgifter på fx naturgas vil koste energitunge mindre og mellemstore virksomheder fra 2023, hvis de ikke via nye investeringer omlægger deres energiforbrug.

Tilbage i december 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om en såkaldt grøn skattereform, hvis mål er at nedbringe virksomhedernes udledning af den klimabelastende CO2 i løbet af relativt få år.

I forlængelse af den politiske aftale blev der nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med konkrete forslag til mere ensartede og forhøjede CO2-afgifter, og som for nylig har afleveret sin første delrapport.

Set under ét lægges der i den politiske aftale og i ekspertgruppen op til følgende tiltag:

  1. Procesafgiften – det vil sige den andel af energiafgiften, som virksomhederne ikke får godtgjort – foreslås for de fleste virksomheder hævet fra 4,50 kr./GJ i 2022 til 8,50 kr./GJ allerede i 2023 og til 10,50 kr./GJ fra 2025. Altså en stigning på 233 % på kun tre år.
  2. Der er fremlagt tre modeller for en ny CO2-afgift. Det bliver Folketinget, som afgør, hvilken af dem der bliver en realitet.

Som en afledt effekt af ovenstående vil der også blive tale om højere priser for CO2-kvoter, hvilket rammer kvoteregulerede virksomheder, men ikke omtales nærmere her.

 

Eksempler

Effekten af de foreslåede tiltag kan for de ikke-kvoteregulerede virksomheder illustreres som vist nedenfor. I alle fire eksempler er der taget udgangspunkt i mellemstore virksomheder, der anvender naturgas som brændselstype.

tabel over afgifter

Den angivne afgift omfatter både procesafgiften og CO2-afgiften. Ved beregningen af afgiften i 2030 er det herved forudsat, at man i forhold til CO2-afgiften politisk vælger den af ekspertgruppen foreslåede model 2. 

 

Tidsplan

Det er vigtigt at pointere, at de endelige afgifter endnu ikke er vedtaget. Det forventes at ske fra efteråret og frem, idet den forhøjede procesafgift som allerede nævnt forventes at skulle have virkning fra 2023, mens CO2-afgiften forventes indfaset fra 2025.

 

Hvad skal virksomhederne gøre?

Mange virksomheder har allerede ændret deres forbrug af fossile brændsler til elektricitet i form af store elkedler og varmepumper. De stigende priser på naturgas udgør i kombination med udsigten til stigende afgifter et yderligere incitament til at gøre dette. 

I denne forbindelse er det vigtigt, at virksomhederne skaber sig overblik over, hvilken betydning de kommende afgifter kan få for dem, så der kan udarbejdes et beslutningsgrundlag for, hvilke investeringer det vil kræve, hvis brændselsformen skal ændres.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.