Stop for modregning i pension pga. ægtefælles arbejdsindtægt

Fra 1. januar 2023 sker der ikke længere modregning i folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles arbejdsindkomst. Det kommer op mod 100.000 pensionister til gode.
 
For pensionister med et godt helbred og lyst til at arbejde ser fremtiden i økonomisk forstand ganske lys ud. Fra nytår ændres reglerne om modregning nemlig derhen, at der ikke længere sker modregning i pensionen på grund af en ægtefælles arbejdsindkomst. Og senere på året – men nok med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023 – kommer der formentlig endnu en ændring, sådan at også egen arbejdsindkomst ikke længere skal modregnes i den offentlige pension.

Reglerne om modregning i offentlige ydelser opfattes nok af mange som en form for indirekte beskatning, men at få beskåret en indkomst er selvsagt en del mere byrdefuldt end at betale skat af den. Af samme årsag har bortfald af en modregning derfor også en markant positiv effekt, og en del hovedaktionærer vil fra næste år formentlig hæve deres løn, fordi den ikke længere vil kunne påvirke ægtefællens folkepension. 

 

Ægtefælles arbejdsindkomst

Efter de hidtidige regler har der i forhold til folkepension og førtidspension efter gammel ordning skullet tages hensyn til ægtefællens arbejdsindkomst, hvis denne har oversteget et beløb på 122.004 kr. (2022), mens beløbsgrænsen i forhold til seniorpension og førtidspension efter ny ordning har ligget på kun 30.000 kr. 

Tilbage i juni måned blev der imidlertid vedtaget en lov, der med virkning fra nytår betyder, at modregning i folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles arbejdsindkomst nu bortfalder. Det kommer op mod 100.000 pensionister til gode. 

Af forarbejderne til loven fremgår, at ca. 65.000 folkepensionsmodtagere i gennemsnit vil få udbetalt 20.000 kr. mere årligt før skat. Det svarer for den overvejende del til omkring 1.000 kr. mere om måneden efter skat. Ca. 30.000 modtagere af senior- eller førtidspension vil få udbetalt endnu mere – nemlig i gennemsnit 35.000 kr. årligt før skat. Det svarer til omkring 1.800 kr. mere om måneden efter skat for de fleste. Der bliver altså tale om en mærkbar indtægtsfremgang for mange.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er i forhold til arbejdsindkomst, at reglerne ændres. Der ændres ikke i reglerne om ægtefælleafhængighed for andre skattepligtige indkomster. Det vil sige, at udbetalinger fra fx private pensionsordninger samt kapital- og aktieindkomst stadig kan føre til nedsættelse af pensionerne.

 

Egen arbejdsindkomst

Når det gælder egen arbejdsindkomst, nedsættes folkepensionens grundbeløb efter de gældende reglerne med 30 % af den del af indkomsten, som overstiger et beløb på 359.200 kr. (2023). Den regel har kun betydning for relativt få. Når det gælder pensionstillæg, er beløbsgrænsen markant lavere og berører derfor mange flere. Her indgår egen arbejdsindkomst over 122.004 kr. nemlig i regnestykket. 

Også denne modregningsregel står dog nok for fald. Den politiske aftale om stop for modregning som følge af en ægtefælles arbejdsindkomst indeholdt nemlig også et afsnit om afskaffelse af reglen om modregning på grund af egen arbejdsindkomst.

Denne regelændring nåede imidlertid aldrig at blive vedtaget i Folketinget inden valget. Det er imidlertid vores vurdering, at forslaget med stor sandsynlighed vil blive fremsat og vedtaget efter jul og med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.