Skat ved koncernintern indstationering

Danske virksomheder, der har filialer eller moder-/datter-/søsterselskaber i udlandet, får jævnligt besøg af medarbejdere fra de udenlandske afdelinger. Det kræver opmærksomhed omkring de skattemæssige konsekvenser. 

Danske virksomheder med filialer i udlandet skal være forsigtige med at invitere deres udenlandske medarbejdere til møder her i landet. Efter Skattestyrelsens opfattelse bliver de filialansatte nemlig skattepligtige her til landet, straks de sætter foden på dansk grund, af den del af deres løn, som forholdsmæssigt kan henføres til de dage, hvor de opholder sig her. 

Det giver i første række nogle udfordringer for de berørte medarbejdere, men kan også hurtigt få konsekvenser for den danske virksomhed. Hvis denne ikke indeholder og indbetaler dansk kildeskat af lønnen under opholdet her, kan det efterfølgende føre til et skattekrav mange år tilbage i tid. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Tilsvarende vil normalt ikke kunne komme på tale, hvis en dansk virksomhed modtager besøg af en medarbejder fra et udenlandsk moder-, datter- eller søsterselskab, hvis der er tale om et kortvarigt besøg, fordi det udenlandske selskab ikke er en del af en dansk juridisk person, som har hjemting her i landet. 

 

Indstationering

Hvis der bliver tale om en egentlig indstationering – altså hvor den udenlandske koncernmedarbejder skal være i Danmark i en længere periode – bliver det straks mere kompliceret.

I første omgang beror de skattemæssige konsekvenser på, hvem der skal aflønne den udenlandske medarbejder under dennes ophold her. Hvis lønnen skal udbetales af det danske selskab, bliver udlændingen skattepligtig til Danmark fra dag 1 og skal have et dansk CPR-nummer, ligesom den danske virksomhed skal indeholde kildeskat på normal vis. Lønnen kan ikke udbetales som et konsulenthonorar efter regning, hvis der reelt er tale om et ansættelsesforhold. Sker dette alligevel, hæfter arbejdsgiveren for den ikke-indeholdte kildeskat.

Hvis medarbejderen fortsætter med at få løn fra sin udenlandske arbejdsgiver under opholdet her i landet, vil denne som udgangspunkt kun kunne blive skattepligtig til Danmark, hvis opholdet her kommer til at vare mere end 180 dage. En indstationering for en periode på fx fem måneder vil derfor normalt ikke medføre skattepligt til Danmark. Omvendt vil en indstationering i mere end 180 dage som udgangspunkt medføre skattepligt fra dag 1, uanset at det måske ikke fra starten var meningen, at opholdet her skulle blive af en sådan varighed.

 

Fast driftssted

Uanset om den udenlandske medarbejder bliver i Danmark i mere eller mindre end 180 dage, skal man være opmærksom på, at den udenlandske virksomheds fortsatte aflønning af medarbejderen kan føre til, at virksomheden anses for at have fast driftssted her i landet med deraf følgende pligt til at indgive dansk selvangivelse.

 

Forbered indstationeringen

Ovenstående er alene en helt overordnet beskrivelse af de mulige konsekvenser ved en indstationering. Det kan således også have betydning, hvilket land den indstationerede kommer fra. Det er derfor altid en god idé at få foretaget en konkret vurdering forud for modtagelsen af besøg fra udlandet. Har du brug for rådgivning om den slags, er du velkommen til at kontakte os. Vi har skatteeksperter i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.