Selskabers frivillige indbetaling af acontoskat i 2022

Selskaber med overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente, bør gøre klar til indbetaling af frivillig acontoskat allerede nu. Selskaber, der skal låne til skattebetalingen, bør derimod tidligst indbetale til november.

Langt den overvejende del af al den selskabsskat, som danske selskaber skal betale, indbetales som frivillig acontoskat. Altså tidligere end selskaberne er forpligtet til. Det gør de, fordi det økonomisk set er det mest fordelagtige.

For indkomståret 2022 er udgangspunktet, at selskaberne skal indbetale den af Skattestyrelsen beregnede acontoskat i to lige store rater, hvoraf den første skal betales senest mandag den 21. marts 2022, mens den anden skal betales mandag den 21. november 2022. Er acontoskatten ikke tilstrækkelig til at dække den samlede skat, skal restskatten sammen med et rentetillæg, hvis størrelse først kendes til december, betales senest den 20. november 2023.

For at undgå restskattetillægget, kan selskaberne vælge at supplere de tvungne acontoskatterater med frivillige indbetalinger. Disse skal i givet fald foretages enten samtidig med de ordinære rater i marts eller november, eller de kan vente til den 1. februar 2023.

Ifølge Skattestyrelsen har de frivillige indbetalinger udgjort følgende beløb:

tabel 2

Renteovervejelser

Hvorvidt det kan betale sig at betale frivillig accontoskat, beror i første række på, om selskabet har overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente, eller om selskabet skal låne til en frivillig indbetaling. I sidstnævnte tilfælde beror spørgsmålet på forholdet mellem selskabets lånerente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af restskattetillæg, men der må også henses til de mulige tillæg, som skal betales i tilknytning til frivillige indbetalinger. Det kan du læse mere om i denne publikation.

Essensen af det med renteovervejelserne kan sammenfattes således:

  • Selskaber med overskudslikviditet, hvoraf der betales negativ rente, bør indbetale al skat så tidligt som muligt. Mest muligt nu i marts og dernæst i november og februar i takt med, at der opnås overblik over indkomstens størrelse. Disse selskaber har i øvrigt mulighed for, indtil 1. maj 2023, at have en rentefri kreditsaldo på deres skattekonto på op til 350 mio. kr., hvis de hæver udbetalingsgrænsen på kontoen.
  • Selskaber, der skal låne til skattebetalingen ved træk på en kassekredit el.lign., har i ingen tilfælde fordel ved at indbetale frivillig acontoskat her i marts måned, men til gengæld fordel ved at indbetale til november, hvis deres lånerente før skat ikke overstiger 5,6 % p.a. Det er tilfældet hos mange, hvilket forklarer de meget store frivillige indbetalinger hvert år i november, jf. skemaet ovenfor.
  • Selskaber med en lånerente før skat på over 5,6 % har ingen fordel ved at indbetale frivillig acontoskat overhovedet. For dem vil det være mest optimalt at vente med at betale den sidste del af skatten til november næste år – også selvom det koster et ikke-fradragsberettiget restskattetillæg.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.