Regnskabsmæssige konsekvenser ved nedsættelse af huslejen

Som følge af de stigende energipriser og den økonomiske tilbagegang har nogle virksomheder fået nedsat deres husleje og/eller deres leasingydelser, hvilket har konsekvenser for regnskabsaflæggelsen.

Genforhandling af leje- og leasingaftaler kan udmønte sig på flere forskellige måder, fx i en simpel henstand med betalingerne for en periode. En aftale herom påvirker ikke resultatopgørelsen. 

I andre tilfælde kan der blive tale om eftergivelse af hele eller dele af en skyldig betaling. En sådan indtægt vil – medmindre der er tale om en koncernintern aftale – normalt altid skulle indregnes i resultatopgørelsen. Det vil i denne forbindelse skulle vurderes, hvorvidt beløbet har en sådan størrelse, at det opfylder definitionen på en særlig post med den konsekvens, at forholdet kræver noteoplysning og omtale i ledelsesberetningen. 

Endelig kan udgangen blive en aftale om, at de fremtidige betalinger nedsættes permanent, det vil sige uden en tilsvarende stigning på et senere tidspunkt. Dette vil i givet fald påvirke årsregnskabet således:

 

Huslejeaftaler

Hvis huslejen nedsættes for en periode, skal den samlede nedsættelse periodiseres over det resterende antal måneder, som lejekontrakten løber over. Alternativt over en uopsigelighedsperiode, hvis lejekontrakten har en bestemmelse herom.

Hvis den månedlige husleje for et mindre lejemål fx har været nedsat fra 10.000 kr. til 5.000 kr. i marts, april og maj måned 2022, betyder det ikke, at den samlede husleje i årsregnskabet for kalenderåret 2022 falder fra 120.000 kr. til 105.000 kr., hvis lejekontrakten løber frem til udgangen af 2024. I stedet skal nedsættelsen på de 15.000 kr. fordeles over perioden fra 1. marts 2022 til 31. december 2024. Det betyder, at udgiften til husleje i årsregnskabet for 2022 kommer til at udgøre 115.590 kr. 

Er huslejeaftalen tidsubestemt og uden en uopsigelighedsperiode, må ledelsen foretage et skøn over den forventede lejeperiode og indregne lejebesparelsen over denne. 

 

Leasingaftaler 

De regnskabsmæssige konsekvenser af en aftale om reduktion af fremtidige leasingydelser afhænger i første række af, om der er tale om finansiel eller operationel leasing.

Er der tale om operationel leasing, fordeles ydelserne som udgangspunkt lineært over leasingperioden. En aftale om reduktion vil derfor skulle behandles på samme måde, jf. eksemplet ovenfor om husleje.

Hvis der er tale om finansiel leasing, hvor aktivet er optaget i balancen på samme måde som et købt aktiv, skal der ske genberegning af kontrakten, fordi nedsættelsen af ydelserne er udtryk for en modifikation til denne.

Finansielt leasede aktiver indregnes fra starten til en opgjort kostpris, mens forpligtelsen overfor leasingselskabet indregnes som en gældsforpligtelse. På indgåelsestidspunktet vil de to poster som hovedregel være lige store. 

Aktivet afskrives over brugstiden, mens de løbende leasingydelser opdeles i en rentedel, der indregnes i resultatopgørelsen, og en afdragsdel, der reducerer leasingforpligtelsen. Værdien af aktivet og størrelsen af forpligtelsen vil ofte udvikle sig forskelligt i leasingperioden, da afskrivninger og afdrag sjældent vil have samme størrelse. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.