Regnskabsmæssig aktivering af udviklingsomkostninger

Aktivering af udviklingsomkostninger forudsætter, at det er muligt at påvise en sammenhæng mellem de afholdte omkostninger og en forventet fremtidig indtjening i form af forøgede indtægter eller reducerede omkostninger. 

Mens udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed altid skal indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes, forholder det sig anderledes med udgifter til udviklings-projekter. De enten kan eller skal aktiveres, hvis ellers en række betingelser er opfyldt.

De virksomheder, som er forpligtet til at aktivere deres udviklingsomkostninger, er virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D. Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) kan vælge at gøre det.

Forskellen mellem udvikling og forskning består groft sagt i, om virksomheden teknisk set bevæger sig i kendt eller ukendt terræn. I sidstnævnte tilfælde er der tale om forskning. Ved udvikling forstås således anvendelse af kendt viden til frembringelse af nye eller væsentligt forberede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

 

Betingelser for aktivering

Virksomheden skal som dokumentation for sammenhængen mellem afholdte udgifter og forventet fremtidig indtjening udarbejde en beskrivelse for nedenstående seks punkter. Beskrivelsen kan fx være i et Word dokument og/eller en Power Point præsentation. 

  1. En beskrivelse af og dokumentation for, at det er teknisk muligt for virksomheden at gennemføre projektet.
  2. En beskrivelse af planerne med projektet, herunder dokumentation for, at virksomheden har til hensigt at udnytte projektet.
  3. En beskrivelse af og dokumentation for, at virksomheden vil kunne anvende resultatet af udviklingsarbejdet enten internt eller eksternt til at opnå økonomiske fordele.
  4. En beskrivelse af virksomhedens plan for, hvordan den vil udnytte de økonomiske fordele ved det færdige projekt, fx i form af et budget, hvor budgetforudsætningerne er dokumenteret på passende vis.
  5. En beskrivelse af, hvilke ressourcer en færdiggørelse af projektet kræver, herunder dokumentation for, at virksomheden har disse.
  6. En beskrivelse af, hvordan kostprisen er opgjort. Aktivering forudsætter nemlig, at denne kan opgøres pålideligt. Anvender virksomheden egne timer til udviklingsprojektet, stilles der krav om, at virksomheden kan dokumentere de anvendte timer. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden henfører fx 75 % af lønnen til en medarbejder til projektet. Den skønnede andel skal understøttes af reel tidsregistrering eller jobbeskrivelse for den pågældende.

 

Indregning og måling

Udviklingsprojekter, hvor ovenstående betingelser er opfyldt, skal ved første indregning måles til kostpris. Færdiggjorte udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der opgøres på baggrund af en skønnet brugstid. Hvis det i helt særlige tilfælde ikke er muligt at skønne en sådan, fastsættes den til ti år.

 

Reserve for udviklingsomkostninger

Virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger, skal under egenkapitalen binde et beløb svarende til de aktiverede omkostninger eksklusive udskudt skat. Reserven, der hverken kan anvendes til udbytte eller til dækning af underskud, skal præsenteres på en særskilt linje med teksten ”Reserve for udviklingsomkostninger”. I takt med at der afskrives, skal reserven reduceres med afskrivningerne efter skat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.