Raffineret løsning på den ulovlige moms på dagrenovation

Borgerne bliver ikke stillet ens, når problemet med den ulovligt opkrævede moms skal løses. Næppe nogen får penge tilbage, men i nok 72 kommuner vil borgerne i en periode formentlig kunne glæde sig over reducerede takster.

Tilbage i oktober 2020 fastslog Landsskatteretten, at kommuner ikke må lægge moms på regninger til private for afhentning af dagrenovation, uagtet at kommunerne havde gjort dette i årtier. Begrundelsen var, at afhentningen er en myndighedsopgave, og at der efter EU-reglerne ikke må lægges moms på betalinger for den slags.

Afgørelsen, som ikke blev indbragt for domstolene, efterlod skattemyndighederne i en kattepine. Dels fordi den gav kommunerne ret til tilbagebetaling af den ulovlige moms. Dels fordi afgørelsen fremadrettet giver staten et provenutab svarende til momsindtægten. Nu ser der ud til at være fundet en løsning på begge dele, og det på en måde, hvor ikke alle kommuner får penge tilbage, og hvor retstilstanden i øvrigt snart igen bliver sådan, at alle borgere kommer til at betale moms af deres dagrenovationsbetaling.

Tilbagebetaling for tidligere år

Tilbage i november sendte Skattestyrelsen et udkast til et såkaldt styresignal i høring. Det fremgår heraf, at styrelsen i konsekvens af afgørelsen fra Landsskatteretten efter ansøgning vil tilbagebetale ulovligt opkrævet moms tilbage til 1. januar 2012.

Der gælder dog en væsentlig undtagelse, idet Skattestyrelsen ikke vil betale penge tilbage til kommuner, hvor dagrenovationen er udskilt i et kommunalt ejet aktieselskab. Dette begrundes med, at disse selskaber ikke kan siges at varetage en myndighedsopgave. Der findes angiveligt 26 kommuner - herunder Aarhus og Odense, men ikke København - som i dag har udskilt deres dagrenovation i et sådant selskab.

Selvom der godt kan findes argumenter imod Skattestyrelsens vurdering af, at de 26 selskaber ikke varetager en myndighedsopgave, så er der næppe nogen af disse, der vil gå rettens vej for at prøve spørgsmålet. Det skyldes, at tilbagebetalingen er betinget af, at momspengene enten udbetales til borgerne eller anvendes til nedsættelse af disses fremtidige betalinger. Selskaberne har dermed ingen egeninteresse i at rejse en sag, og der findes næppe borgere som for egen regning vil gøre dette.

De 72 kommuner, der kan se frem til at få penge tilbage, vil efter vores vurdering inklusive renter nok kunne se frem til en samlet tilbagebetaling på op mod 10 mia. kr. for perioden 2012 – 2022, men næppe nogen af dem vil udbetale pengene direkte til borgerne. Dels fordi det vil være en kæmpe administrativ opgave at finde frem til de berettigede. Dels fordi det for den enkelte borger næppe drejer sig om et beløb på over 3.000 kr. for alle årene. Kommunerne vil i stedet lade pengene komme borgerne til gode ved at bruge disse til at nedsætte de fremtidige betalinger for dagrenovation, eller holde disse i ro.

Lukning af hullet i statskassen

Det anslås, at den manglende mulighed for at opkræve moms, giver statskassen en årlig manko på omkring 600 mio. kr. Den udfordring vil regeringen efter vores oplysninger nu løse ved at kræve, at alle landets kommuner udskiller deres dagrenovation i et kommunalt ejet aktieselskab. Det vil sige, at de 72 kommuner, som i dag enten alene eller sammen med andre kommuner selv står får dagrenovationen, bliver tvunget til at følge i sporet på de 26 kommuner, som allerede har overdraget opgaven med at levere affaldsydelser til borgerne til et selskab. Og da et sådant selskab altså ifølge Skatteministeriet ikke kan siges at udføre en myndighedsopgave, kan det ikke undlade at lægge moms på opkrævningen hos borgerne. Dermed kommer alle til fremadrettet – formentlig fra 2023 – igen at betale moms af deres dagrenovationsbetaling.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.