Patagonia-finten kan også bruges i Danmark

Selvom det er i mindre målestok, så er der også ejerledere i Danmark, som forærer dele af deres virksomhed til velgørenhed, og som helt lovligt kan gøre det, uden at der skal betales skat.

I en artikel på finans.dk kunne man for nylig læse, at 83-årige Yvon Chouinard – stifteren af amerikanske Patagonia, der forhandler avanceret beklædning og udstyr til friluftsliv – angiveligt sparer mere end fem milliarder kroner i skat ved at forære det meste af sin virksomhed til en velgørende organisation, hvis formål er at bekæmpe klimakrisen og beskytte naturen.

Af artiklen fremgår, at den velgørende organisation, Holdfast Collective, får foræret 98 % af aktierne i Patagonia, mens de sidste 2 % – de stemmeberettigede aktier – overføres til en særlig fond, Patagonia Purpose Trust, så familien bevarer kontrollen over virksom-heden. Det sidste er en ikke uvæsentlig detalje. For mange ejerledere er den personlige formue nemlig ofte af mindre betydning, når først den har en vis størrelse. Deres interesse er i stedet knyttet til virksomheden, herunder at kunne bestemme over denne.

 

Danske regler

Også i Danmark er det muligt at forære hele eller dele af sin virksomhed til velgørenhed, helt uden at det koster skat. I den mest anvendte model kræves det blot, at virksomheden drives gennem et selskab, der ejes af et holdingselskab, og at det er holdingselskabet, som rent faktisk effektuerer donationen ved at forære aktier i datterselskabet (driftsselskabet) til en fond med et almennyttigt eller almenvelgørende formål. 

Fonden må altså ikke være en familiefond, men der er intet til hinder for, at fondens primære formål er at videreføre virksomheden, ligesom det velgørende formål gerne må begrænses til at yde støtte til bestemte formål i et geografisk begrænset område, fx den region, hvor virksomheden er hjemmehørende. Det er heller ikke et krav, at fonden opnår bestemmende indflydelse i driftsselskabet. Ligesom i Patagonia-eksemplet er det altså muligt at forære det meste af virksomheden til velgørenhed, men samtidig bevare den bestemmende aktiepost selv.

Modellen kan også anvendes, selvom datterselskabet i skattemæssig forstand har karakter af en pengetank – hvilket er tilfældet, hvis datterselskabet i overvejende grad er et investeringsselskab og/eller ejer en portefølje af udlejningsejendomme – eller hvis der fra et holdingselskab bare ønskes givet en større kontant donation, fx dele af provenuet fra et virksomhedssalg, til en velgørende fond.

Hvis der er tale om overdragelse af aktier til en fond, skal donationen forhåndsgodkendes hos Skatterådet, hvilket kræver noget tid, men ellers ikke er problematisk, da rådet alene skal sikre, at gaven ikke tilgodeser ejerens (hovedaktionærens) personlige eller økonomiske interesser. Dette kan illustreres med en nylig offentliggjort afgørelse.

 

En stor produktionsvirksomhed

Sagen handlede om en dansk virksomhed, der ifølge afgørelsen er globalt førende indenfor design, udvikling og produktion af bagagehåndteringssystemer til lufthavne, og som gennem en række holdingselskaber er ejet af en familie, heraf næsten 90 % af to børn, hvis aktier dog er uden stemmeret.

I sin afgørelse bekræftede Skatterådet, at hovedaktionærens holdingselskab uden skattemæssige konsekvenser kunne overdrage en aktiepost, der repræsenterede en ejerandel på 10 % af driftsselskabet, til en fond, hvis formål bl.a. skulle være at støtte frivilliges indsats for udsatte grupper samt støtte visse typer af forskning og uddannelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.