Ny afgørelse om FoU-omkostninger og skattekredit mildner luften

Landsskatteretten har i en ny afgørelse underkendt Skattestyrelsen i en sag om, hvorvidt udgifter til udvikling af en digital platform kunne anses for forsøgs- og forskningsudgifter i skattemæssig forstand.

For at understøtte virksomhedernes incitament til at udvikle nye produkter og forbedre eksisterende er der på to områder vedtaget særlige regler for den skattemæssige behandling af forsknings- og udviklingsomkostninger.

Den ene regel betyder, at virksomhederne i deres skatteregnskab kan fratrække FoU-omkostninger med et større beløb, end deres faktiske udgifter. Aktuelt med 130%. Omregnet til kroner betyder det, at virksomhederne kan få et skattefrit statstilskud på 66.000 kr. for hver million kroner, de bruger på forskning og udvikling.

Den anden regel betyder, at underskudsgivende virksomheder – typisk startups – efter ansøgning og under visse betingelser, kan få udbetalt negativ skat. En såkaldt skattekredit med et beløb svarende til 22 % af sine FoU-omkostninger, dog højst af et beløb svarende til det skattemæssige underskud, hvis dette er mindre end udviklingsomkostningerne. Der kan ikke ske udbetaling af negativ skat på basis af ekstrafradraget på de 30 %, men denne del kan fremføres som et skattemæssigt underskud til brug i et senere indkomstår.

Til trods for det åbenlyse politiske ønske om en positiv særbehandling af FoU-omkostninger, har Skattestyrelsen haft en ganske restriktiv tilgang til området. En ny afgørelse fra Landsskatteretten skaber imidlertid håb for mange virksomheder, især når det drejer sig om udvikling af digitale platforme.

Udviklingsselskabet, der endte med at gå konkurs

Sagen handlede om et selskab, der blev etableret i 2013, med henblik på udvikling af en ny og innovativ markedspladsteknologi, der skulle gøre det muligt at sætte flere virksomheder sammen omkring ét system. Planen var, at virksomheder med licensadgang til markedspladsen skulle kunne udnytte hinandens kapacitet og salgskanal til at optimere deres eget salgsvolumen. Selskabet gik konkurs i 2019 som følge af likviditetsproblemer opstået i kølvandet på manglende betalinger fra en større licenstager.

Skattestyrelsen mente ikke, at der var tale om et egentligt udviklingsarbejde, og fandt derfor ikke selskabet berettiget til at anvende skattekreditordningen. Dette skete blandt andet med den begrundelse, at der var tale om rutinemæssig udvikling af software under anvendelse af kendte metoder inden for programmering. Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid styrelsens afgørelse med den begrundelse, at der var tale om udvikling af en ny applikation, og et projekt, hvortil eksterne institutioner med fokus på innovation, herunder Vækstfonden, havde ydet betydelig økonomisk støtte.

Kommentar

At dømme efter afgørelsen var det en sag, som Skattestyrelsen meget nødig ville tabe, og derfor brugte ganske mange ressourcer på. Alligevel er afgørelsen ikke indbragt for domstolene af Skatteministeriet. En beslutning, som ministeriet efter vores opfattelse fortjener stor ros for.

Vi har hos Skattestyrelsen fået oplyst, at der ikke er planer om at udsende et såkaldt styresignal om afgørelsen, idet styrelsen ikke anser udfaldet for en ændring af praksis. Dette er vi ikke helt enige i. Vi anbefaler derfor virksomheder, som tidligere ikke har fået godkendt udgifter til udvikling af digitale platforme som grundlag for udbetaling af negativ skat og/eller forhøjet fradrag, om at søge om genoptagelse af deres sag, idet den nye afgørelse, i vores optik, som minimum er udtryk for en markant justering af praksis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.