Momsfritagelse af velgørende arrangementer

Det kræver et overskud af en vis størrelse, hvis en velgørende forening skal kunne opnå tilladelse til at afholde et arrangement uden at skulle betale moms af sit overskud.

Når en byfest eller en musikfestival – eller et hvilket som helst andet offentligt arrangement – afholdes af en forening med et velgørende formål, kan arrangøren søge om at blive fritaget for at skulle betale moms af sine indtægter ved salg af billetter, af mad og drikke samt af reklameplads mv.

For at opnå en momsfritagelse skal to betingelser være opfyldt. For det første må fritagelsen ikke medføre konkurrenceforvridning. For det andet skal overskuddet fuldt ud bruges til et velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

 

Konkurrenceforvridning

Det forhold, at en momsfritagelse ikke må medføre konkurrenceforvridning i forhold til erhvervsvirksomheder, betyder, at momsbesparelsen ikke må føre til, at arrangøren giver højere honorarer til musikere og andre kunstnere end normalt, og dermed overbyder kommercielle arrangører. Arrangøren må heller ikke bruge momsbesparelsen til at sælge mad og drikkevarer til særligt lave priser.

Når Skattestyrelsen behandler ansøgninger om momsfritagelse, lægger styrelsen betydelig vægt på forholdet mellem omsætning og overskud ifølge budgettet for arrangementet. Hvis det forventede overskud kun udgør nogle få procent af omsætningen, taler dette imod, at arrangøren kan opnå en momsfritagelse, idet overskuddet som udgangspunkt skal være større end værdien af momsfritagelsen, det vil sige den sparede moms.

I en afgørelse fra 2007 stadfæstede Landsskatteretten således en afgørelse fra Skattestyrelsen, hvor en musikforening blev nægtet momsfritagelse med den begrundelse, at et budgetteret overskud på kun 11.000 kr. ikke var tilstrækkeligt.

For god ordens skyld bemærkes, at det er vores indtryk, at Skattestyrelsen administrer reglerne lempeligt derved, at der for tilbagevendende arrangementer meddeles momsfritagelse, hvis der er udsigt til, at overskuddet på sigt kan få en vis størrelse.

 

Det velgørende formål

Kravet om, at overskuddet skal anvendes til et velgørende eller almennyttigt formål betyder, at det skal komme en videre kreds af personer til gode. Et arrangement, der afholdes til fordel for en skoleklasse, der skal bruge pengene til hel eller delvis finansiering af en rejse, vil således ikke kunne opnå momsfritagelse.

Til gengæld vil arrangementer, hvor overskuddet fordeles mellem lokale velgørende foreninger – idrætsforeninger mv. – normalt altid kunne opnå fritagelse.

Betingelsen om, at overskuddet i sin helhed skal gå til et godt formål, skal forstås bogstaveligt. Ingen del af overskuddet må således anvendes til fx en medhjælperfest eller sættes til side til brug for et senere arrangement.

 

Regnskab

En momsfritagelse er betinget af, at arrangøren udarbejder et regnskab for arrangementet og for anvendelsen af overskuddet fra dette. Altså med en specifikation af, hvem der har modtaget overskuddet. Regnskabet og de underliggende bilag skal opbevares i fem år efter udløbet af regnskabsåret, men skal kun indsendes til Skattestyrelsen, hvis styrelsen beder om at måtte se det.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.