Ingen fradrag for importmoms ved leasing fra lande uden for EU

Danske virksomheder, der leaser et aktiv hos en virksomhed, der er hjemmehørende i et land uden for EU, kan ikke fradrage importmomsen som indgående moms. Det kan have betydning for valget af leverandør.

Når danske virksomheder importerer en maskine, et produktionsanlæg eller et andet aktiv fra en virksomhed, der er hjemmehørende i et land uden for EU – fx i Norge, Schweiz, England eller USA – skal der betales både told og importmoms i Danmark, når aktivet kommer hertil. Det gælder, uanset om aktivet købes eller lejes.

Når det gælder behandlingen af importmomsen, er der imidlertid stor forskel mellem, om der købes eller leases. Ved køb kan importmomsen hos virksomheder med fuldt momsfradrag fradrages som indgående moms. Ved leasing er der intet momsfradrag. Det skyldes helt simpelt, at det efter momsreglerne er en betingelse for fradrag, at erhververen opnår en ejers ret til at råde over aktivet, hvilket normalt ikke er tilfældet ved leasing. Reglen kan illustreres med denne afgørelse fra 2020.

Leasing af fly fra USA

Sagen handlede om et dansk selskab, der til brug for sine momspligtige aktiviteter påtænkte at lease et erhvervsfly fra enten et amerikansk eller schweizisk selskab, og som mente sig berettiget til at fradrage importmomsen som indgående afgift.

Dette var hverken Skattestyrelsen eller Skatterådet enige i. De henviste til, at Landsskatteretten i en afgørelse fra 2019 havde fastslået, at fradrag for importmoms forudsætter, at to betingelser er opfyldt:

  1. At selskabet har ret til som ejer at råde over de pågældende varer/aktiver.
  2. At selskabet har anvendt de pågældende varer/aktiver i forbindelse med selskabets momspligtige aktiviteter.

I flysagen var den første betingelse ikke opfyldt, hvorfor importmomsen ikke kunne fradrages som indgående moms. Samme resultat blev i øvrigt udfaldet af 2019-afgørelsen, som handlede om et selskab, der modtog metal til forarbejdning fra kunder, og som efterfølgende returnerede de forarbejdede objekter til de samme kunder, og derfor kun havde metallet til låns og ikke til ejendom.

Kommentar

Det er formentlig uden betydning, om der er tale om operationel eller finansiel leasing. I begge tilfælde vil udgangspunktet være, at der ikke er fradrag for momsen som indgående afgift, omend der ved finansiel leasing måske kan forekomme undtagelser.

Forholdet bør derfor tages med i overvejelserne, når danske virksomheder overvejer at lease aktiver i udlandet. Hvis valget står mellem enten at lease hos et selskab i et andet EU-land eller i et tredjeland, bør afgørelsen således ikke kun træffes ud fra størrelsen af leasingafgiften, idet den manglende adgang til fradrag for importmoms ved leasing i et tredjeland i så fald også får betydning.

Skat

I tilfælde, hvor der leases hos et selskab i et tredjeland, vil der kunne argumenteres for, at både importmomsen og tolden i sådanne tilfælde bør være fradragsberettiget i skattemæssig henseende – enten fuldt ud i år et eller ved afskrivning over leasingperioden – men dette er ikke givet. Stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger, der betales i forbindelse med etablering af leasingaftaler, er nemlig ikke fradragsberettigede, jf. denne dom fra Vestre Landsret.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.