Guide til den nye regerings skatteplaner

Ændret topskat, øget beskæftigelses- og FOU-fradrag, ingen lagerskat på udlejningsejendomme og lempeligere generationsskifteregler. Planerne er mange, men ingen ved, hvornår de nye regler får virkning fra.

Den nye regerings planer på skatteområdet er i regeringsgrundlaget kun beskrevet i overordnede vendinger, der kan sammenfattes således:

 

Ændret topskatteberegning 

Fremover skal der betales tre former for topskat. En lille topskat på 7,5 % af indkomst mellem 618.370 kr. (2023-niveau) og 750.000 kr. En mellem-topskat på 15 % af indkomst mellem 750.000 kr. og 2.500.000 kr. Og en top-topskat på 20 % af indkomst over 2,5 mio. kr. Alle de nævnte beløbsgrænser er før AM-bidrag. Det fremgår ikke, hvornår de nye regler skal have virkning fra. Indfasning over en årrække kan næppe udelukkes.

Indførelsen af den lille topskat på 7,5 % vil betyde en årlig skattelettelse på ca. 9.000 kr. til dem, der tjener over 750.000 kr. og giver for denne gruppe i øvrigt samme resultat, som hvis grænsen for den nuværende topskat var blevet hævet med 60.550 kr.

Indførelse af en top-topskat på 20 % vil betyde, at marginalskatten for mange personer i denne gruppe vil komme over 61 %.  Dem, der skal betale top-topskatten, vil reelt først mærke den ved en indkomst over ca. 2,7 mio. kr., da ekstraskatten af indkomsten i intervallet 2,5 - 2,7 mio. kr. modsvares af skattelettelsen af indkomsten i intervallet 618.370 kr. - 750.000 kr.

For nogle hovedaktionærer vil top-topskatten betyde, at det bliver mere interessant – billigere – for dem at hæve udbytte fremfor løn, medmindre skatten for aktieindkomst også ændres, hvilket der ikke lægges op til. 

 

Beskæftigelsesfradraget

Beregnes i 2023 som 10,65 % af løn og virksomhedsoverskud og kan ikke overstige et beløb på 45.600 kr. Ifølge regeringsgrundlaget vil fradraget blive hævet, men det fremgår ikke, om det er procenten eller maksimumfradraget, der vil blive øget – eller begge dele. Hvis der fx bliver tale om en permanentgørelse af den forhøjelse af det maksimale fradrag, som blev vedtaget tilbage i september måned, vil det give en beskeden årlig skattelettelse på omkring 500 kr. til alle med en månedlig indkomst på over ca. 35.000 kr.

 

Lempeligere generationsskifteregler

Arveafgiften for virksomhedsandele vil blive sat ned fra 15 % til 10 %. Samtidig er der afsat midler til at skabe en ny – formentlig beregningsteknisk – model for værdiansættelse af sådanne andele. Heller ikke på dette punkt er der oplyst noget om tidshorisonten for de nye reglers ikrafttræden. Det er nærliggende at tro, at en del planlagte generationsskifter vil blive stillet i bero, indtil de nye regler er trådt i kraft.

 

Beskatning af erhvervsejendomme

Den politisk aftalte lagerbeskatning af værdistigninger på visse udlejningsejendomme er annulleret og bliver dermed ikke til noget. Derimod vil den varslede nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger fra 4 % til 3 % angiveligt blive opretholdt med virkning for ejendomme, der købes eller opføres i 2023 eller senere.

 

F&U-fradrag

Der er i regeringsgrundlaget afsat 1 mia. kr. til ordningen med fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger. Det er nærliggende at tro, at pengene vil blive brugt til en permanentgørelse af det forhøjede fradrag på 130 %.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.