Familielån – pas på med ændring af vilkårene

Klausuler om, at et familielån skal bortfalde i tilfælde af långivers død, kan give skatteudfordringer. Det gælder, uanset om vilkåret indskrives i lånedokumentet fra starten, eller om det tilføjes senere.

Lån indenfor familien er hyppigt forekommende. Nogle er ganske små og har karakter af midlertidige forstrækninger. Andre er ganske store og anvendes ofte til køb af fast ejendom eller til finansiering af et generationsskifte. De fleste ydes efter vores erfaring fra forældre til børn, men vi ser også jævnligt eksempler på lån til nevøer og niecer.

Hvis et familielån etableres som et anfordringslån, giver det normalt ikke skatteudfordringer. Heller ikke selvom lånet er rentefrit, hvad det meget ofte er. At et lån er ydet på anfordringsvilkår betyder, at långiveren til enhver tid kan kræve dette indfriet helt eller delvist uden varsel. Der er intet til hinder for, at et familielån kan nedskrives med et beløb svarende til den årlige grænse for afgiftsfrie gaver mellem forældre og børn – som i 2022 er på 69.500 kr. – dog må dette ikke var aftalt på forhånd, men skal bero på en årlig beslutning. Det kan du læse mere om i denne artikel

 

Ændring af lånevilkårene

Det hænder, at der opstår ønsker om at ændre vilkårene for et familielån, men den slags skal man være forsigtig med. Det viser en ny afgørelse fra Skatterådet.

Sagen handlede om en far, der for år tilbage havde ydet et lån til sin datter. Vilkårene for lånet var i det dengang oprettede lånedokument formuleret således:

  • Lånet er rente- og afdragsfrit.
  • Långiver kan til enhver tid kræve gælden helt eller delvist indfriet uden varsel.
  • Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel.
  • Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejeloven.

Et klassisk eksempel på et lånedokument for et anfordringslån indenfor familien. 

Parterne ønskede nu at lave et tillæg til låneaftalen, hvorefter lånet skulle bortfalde i tilfælde af långiverens død. Datteren skulle dermed ved faderens død fritages for at indfri lånet overfor boet eller andre. Det var parternes opfattelse, at datteren ville skulle betale gaveafgift af beløbet på dette tidspunkt.

Dette var Skatterådet imidlertid ikke enig i. Rådet tiltrådte en indstilling fra Skattestyrelsen om, at en underskrivelse af tillægget ville medføre, at det oprindelige lån i skattemæssig forstand skulle anses for indfriet med et nyt lån, hvis kurs var lavere end 100. Datteren ville i givet fald skulle anses for på dette tidspunkt at have opnået en skattepligtig kursgevinst på den oprindelige gæld ved at have indfriet denne til underkurs. En sådan kursgevinst ville være skattepligtig som kapitalindkomst og dermed underlagt en langt hårdere beskatning end gaver.

 

Kommentar

Nogle vil måske tænke, at problemet ville være løst, hvis dødsfaldsklausulen blot havde været indføjet i den oprindelige aftale. Dette er imidlertid ikke tilfældet. I afgørelsen anføres, at et lån ikke kan anses for stiftet på anfordringsvilkår – og dermed ansættes til kurs 100 – hvis det indeholder en klausul om, at gælden bortfalder i visse situationer.

Afgørelsen er efter vores opfattelse ikke overraskende. I en afgørelse fra 2003 blev det nemlig fastslået, at en ændring af vilkårene for to familielån – hvoraf der ifølge de oprindelige låneaftaler skulle betales renter, men som ved et tillæg ønskedes gjort rentefrie – skattemæssigt ville medføre kursgevinstbeskatning, da de oprindelige lån ville blive anset for indfriet til underkurs. Altså samme argumentation som i den nye afgørelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.