Beskatningstidspunktet for covid-19- og mink-kompensationer

Både modtagere af kompensationer efter covid-19-hjælpepakkerne og modtagere af erstatninger og kompensationer efter reglerne om afvikling af minkhold kan næsten selv bestemme, hvilket år beløbene skal indtægtsføres.

Kort før jul vedtog Folketinget et lovforslag, der havde til formål at imødegå den tvivl, der var opstået om, hvornår beløb udbetalt dels efter hjælpepakkerne som følge af covid-19 og dels efter reglerne om det midlertidige forbud mod minkhold skulle indtægtsføres. Tvivlen skyldtes, at pengene er udbetalt før, der er taget endelig stilling til, om modtageren overhovedet opfylder betingelserne for at modtage disse.

Den vedtagne lov betyder, at modtagerne nu i begge tilfælde frit kan vælge mellem at lade sig beskatte i det år, hvori pengene er modtaget, eller i et senere indkomstår, dog senest i det indkomstår, hvori der træffes administrativ afgørelse om retten til beløbet. Et beløb, der er udbetalt i 2021, og hvor slutafregning/afgørelse først sker i 2023, vil således frit kunne vælges beskattet i enten 2021, 2022 eller 2023. 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at valgfriheden ikke indebærer, at et udbetalt engangsbeløb vil kunne fordeles mellem flere indkomstår. Hele beløbet skal altså henføres til det indkomstår, som modtageren vælger beskatning i. Til gengæld er der valgfrihed, når det gælder beløb, som er udbetalt inden for samme kompensationsordning, men ad flere omgange. Det fremgår også af forarbejderne. Således vil der fx for kompensationer for faste omkostninger skulle træffes beslutning om beskatningstidspunktet for hver af udbetalingerne.

Valget af beskatningstidspunkt er som udgangspunkt bindende ved udløbet af selvangivelsesfristen for det valgte indkomstår. Dog kan beløb, der er indtægtsført i regnskabet for 2020 senest den 30. juni 2022 vælges flyttet til beskatning i et senere indkomstår. 

De virksomhedsejere, der modtager en afgørelse om, at de helt eller delvist skal tilbagebetale en modtagen kompensation, kan ifølge den nye lov selv bestemme, om de vil have fradrag for det for meget modtagne beløb i det indkomstår, hvori de modtager afgørelsen om tilbagebetaling, eller i det indkomstår, hvori de har valgt at lade sig beskatte af dette.

 

Skattefrie minkerstatninger

Reglerne om det midlertidige forbud mod minkhold betyder, at de berørte minkavlere får udbetalt forskellige typer af kompensationer og erstatninger, herunder en særlig tempobonus, kompensation for rengøring af farme, erstatning for skindværdien af aflivede dyr samt for tab af indkomstgrundlag. Sidstnævnte erstatning er skattefri, mens de førstnævnte er skattepligtige og dermed omfattet af de nye regler om valgfri periodisering af kompensationer.

Det forhold, at erstatningen for tab af indkomstgrundlag er skattefri, betyder ikke, at erstatningen kan holdes uden for virksomhedsregnskabet hos de minkfarmere, der driver virksomhed i personligt regi og som anvender virksomhedsordningen. Det har Skatterådet fastslået i en nylig offentliggjort afgørelse. Hvis den skattefrie erstatning overføres til privatsfæren, anses dette derfor som en hævning i virksomheden, hvilket kan medføre beskatning af opsparet overskud. 

I den samme afgørelse fastslog Skatterådet tillige, at det derimod ville være uden skattemæssig betydning, hvis den skattefrie erstatning blev investeret i en anden virksomhedsgren, da begge virksomheder indgik i virksomhedsordningen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.