Udsigt til nye regler for beskatning af bitcoins

Skatteministeren er utryg ved de gældende regler for beskatning af gevinster og tab ved investering i bitcoins, men ikke så utryg, at han har travlt med at få dem ændret.

Skatteministeren udsendte for nylig en pressemeddelelse om, at han havde anmodet Skattelovrådet om at komme med forslag til nye og mere tidssvarende regler for den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved investering i bitcoins og andre såkaldte kryptoaktiver.

Efter de gældende regler beskattes gevinster som personlig indkomst med en marginalskat på op til små 53 %, mens tab kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på lige under 26 %. Derved beskattes afkastet væsentligt anderledes end andre typer af kapitalafkast.

Af det kommissorium, som skatteministeren har sendt til Skattelovrådet, fremgår, at Skatterådet har udtrykt bekymring over retstilstanden, herunder også over, at der ikke gælder nogen indberetningspligt for danske forhandlere af kryptovalutaer mv. Ifølge ministeriet fremgår denne bekymring af et brev, som Skatterådet har sendt til Skatteministeriet, men brevet er ifølge ministeriet undtaget fra reglerne om aktindsigt, indtil et lovforslag er fremsat.

 

Kommentar

Skatteministeren har givet Skattelovrådet frist til medio 2023 med at komme med sine anbefalinger. De nye regler vil derfor nok først få virkning fra 2024.

Når skatteministeren ikke har mere travlt med at få ændret reglerne, skyldes det formentlig, at de gældende regler isoleret set er til fordel for statskassen på grund af den store forskel i skattesatserne for henholdsvis gevinster og tab. Når ministeren givetvis alligevel kommer til at ændre reglerne, skyldes det dels, at det i det lange løb er uholdbart, at denne art af formueafkast beskattes anderledes end andet formueafkast. Hertil kommer frygten for, at det med de gældende regler primært er investorer med tab, som husker at selvangive resultatet af deres investering.

Det er efter vores vurdering overvejende sandsynligt, at Skattelovrådet vil anbefale, at reglerne ændres i retning af, hvad der gælder for finansielle kontrakter, det vil sige:

  • At gevinster på kryptoaktiver fremadrettet skal beskattes som kapitalindkomst.
  • At tab ikke skal kunne modregnes i anden indkomst, men kun kunne fremføres til modregning i senere gevinster ved tilsvarende investeringer.
  • At tabsfradrag i øvrigt vil forudsætte, at der er givet oplysninger til skattemyndighederne om købet af aktiverne.
  • At danske forhandlere af kryptoaktiver vil blive pålagt at indberette alle handler til skattemyndighederne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.