Udsigt til dyrere fitness

Går du til holdtræning i dit fitnesscenter – fx på et spinning-, yoga- eller et zumbahold – kan du se frem til, at det bliver dyrere. Skatteministeriet vil nemlig, at der skal lægges moms på kontingentet. 

Mens de foreningsdrevne fitnesscentre er helt fritaget for at betale moms af alle deres kontingentindtægter, så gælder der andre regler for de privatejede centre. De er kun fritaget for at betale moms af deres indtægter ved holdtræning, og den momsfrihed ser de nu ud til at miste.

Den gældende momsfrihed for holdkontingenter skyldes, at der er tale om undervisning. Den slags er fritaget for moms, når den er rettet mod private, og ifølge forarbejderne til momsloven gælder det ikke kun egentlig skoleundervisning, men også private virksomheders udbud af undervisning i fx sprog, musik, gymnastik og helsesport mv.

Dette er tilmed tiltrådt af domstolene, idet Vestre Landsret i en dom fra 2001 fastslog, at privatejede motionscentres ydelser til private i form af undervisning i legemsøvelser er momsfritaget, såfremt ydelserne indeholder et væsentligt element af undervisning.

Skatteministeriet er imidlertid ikke begejstret for denne praksis. Tilbage i 2017 forsøgte ministeriet således at indsnævre denne, men dengang uden det store held. Nu forsøger ministeriet igen.

 

Lovudkastet 

Skatteministeren vil således i anden halvdel af november måned 2021 fremsætte et forslag om ændring af forskellige regler i momsloven, herunder at det i denne præciseres, at privattimer givet af undervisere på skole- og universitetsniveau er fritaget for moms. Noget som har været indfortolket i praksis, men som altså ikke har fremgået af loven.

Af høringsudkastet til lovforslaget fremgår i denne forbindelse, at Skattestyrelsen har til hensigt at ændre praksis i forhold til, hvad der kan anses for momsfri undervisning. Dette sker med henvisning til, at EU-domstolen har fastslået, at køreskoleundervisning til blandt andet små lastbiler ikke er omfattet af begrebet ”skole- og universitetsundervisning”, hvilket ministeriet ønsker afspejlet i den danske fortolkning af momsdirektivet. 

Praksisændringen vil ifølge bemærkningerne betyde, at nogle udbydere af undervisning vil gå fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, idet undervisningen ikke længere anses for ”skoleundervisning”. Skatteministeriet har bekræftet, at praksisændringen vil ramme fitnesscentres holdundervisning. 

Det er uvist, hvornår praksisændringen vil få virkning fra, da det beror på, hvornår Skattestyrelsen udsender et såkaldt styresignal om denne. Ændringen vil dog nok tidligst træde i kraft 1. juli 2022.

 

Også betydning for andre

Den præcise rækkevidde af den varslede ændring er på det foreliggende grundlag svær at vurdere, men som nævnt omfatter den gældende praksis ikke kun undervisning i legemsøvelser (gymnastik, yoga, spinning mv.), men også undervisning i sprog, musik, håndarbejde og lignende. Det vil sige undervisning, som udbydes af fx musik-, sprog- og aftenskoler. Det er derfor nærliggende at tro, at praksisændringen også vil kunne få betydning for den slags skoler. Det gælder, uanset om de drives med gevinst for øje eller ej. Også skoler, der drives af foreninger med et almennyttigt eller almenvelgørende formål, vil formentlig blive omfattet. Foreningsdrevne fitnesscentre er kun fritaget for moms på grund af en særregel om amatørsport. Ikke på grund af deres velgørende formål.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.