Tilbagebetaling af moms for dagrenovation

Det er stadig uafklaret, hvor mange penge kommunerne kan se frem til at få tilbage, efter at momsen på dagrenovation blev dømt ulovlig. De får nok mindst 3 mia. kr., men retteligt bør de nok have 12 mia. kr.

Tilbage i oktober måned sidste år fastslog Landsskatteretten, at det er med urette, at landets kommuner i årtier har lagt moms på de regninger, som de har sendt til private grundejere og grundejerforeninger for afhentning af husholdningsaffald. Den slags er nemlig en myndighedsopgave og derfor ikke momspligtig.

Skattestyrelsen indbragte ikke sagerne for domstolene, og i et nyligt brev til alle landets kommuner oplyste styrelsen, at der arbejdes på udsendelse af et såkaldt styresignal, som fastlægger de nærmere rammer for kommunernes tilbagesøgning af den betalte moms. Det ligger fast, at dette kan ske tilbage til og med 2012.  

 

Tilbagebetaling fra Skattestyrelsen

Den moms, som kommunerne har opkrævet hos borgerne, er ikke afregnet krone for krone til Skattestyrelsen. Kommunerne har således haft adgang til at modregne momsen af deres udgifter indenfor dagrenovationsområdet, herunder for moms af udgifter til underentreprenører og materiel. Det er derfor kun den nettomoms, som kommunerne siden 2012 har betalt til Skattestyrelsen, som vil kunne søges tilbage her. Det drejer sig efter vores vurdering om et samlet beløb på omkring 3 mia. kr.

 

Refusion hos Indenrigsministeriet

Normalt kan kommunerne få refunderet den købsmoms, som de ikke kan fratrække i deres momsregnskab, hos Indenrigsministeriet. Denne mulighed har dog hidtil ikke været gældende for renovationsområdet. Angiveligt fordi der har været adgang til modregning af købsmoms i den salgsmoms, som er opkrævet hos borgerne.

Som en naturlig konsekvens af bortfaldet af sidstnævnte overvejer Indenrigsministeriet nu at åbne for refusion af købsmoms også på renovationsområdet. Det er imidlertid ikke afgjort, hvorvidt muligheden for refusion skal ske med tilbagevirkende kraft til 2012 som hos Skattestyrelsen, eller om den først skal ske fra i år eller måske endda først fra 2022. Det er heller ikke afklaret, hvorvidt refusionen i givet fald skal tilgå renovationsområdet, eller om den blot skal gå i kommunekassen som sådan. Begge dele kan få stor betydning for de borgere, der igennem mange år har betalt den forkert opkrævede moms.

 

Store økonomiske konsekvenser

I vores optik vil det være mest rimeligt, hvis Indenrigsministeriet tilbyder refusion tilbage til 2012 og samtidig beslutter, at pengene skal tilgå renovationsområdet med deraf følgende mulighed for via renovationstaksterne at komme de borgere, der har betalt momsen, til gode. Det vil efter vores vurdering godt nok koste statskassen omkring 9 mia. kr., men dette er langt fra det provenu, som statskassen over tid har haft af den ulovlige moms. Slipper staten fra den ulovlige momsopkrævning med tilbagebetaling af de ca. 3 mia. kr. fra Skattestyrelsen, er det i alle tilfælde billigt sluppet.

Når spørgsmålet om, hvilken kasse pengene til sin tid skal tilgå, ikke er uden betydning, skyldes det ikke kun hensynet til dem, der i praksis har betalt momsen, men også med henblik på at stille kommunerne ens i forhold til de ganske store investeringer i nye skraldespande, som kommunerne er midt i på grund af ændrede regler for affaldssortering.

De kommuner, som allerede i 2020 har indkøbt nye skraldespande, vil således blive stillet ringere end dem, som først gør det senere, hvis Indenrigsministeriet beslutter sig for ikke at tilbyde momsrefusion tilbage i tid. Dette er selvsagt heller ikke rimeligt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.