Soldaterforening slap for momsregning

Et samarbejde med et bryggeri om fremstilling af en halvliters specialøl, der blev solgt fra en forenings lokaler, førte til en momsopkrævning fra Skattestyrelsen, men Landsskatteretten annullerede regningen.

Langt de fleste foreninger er fritaget for moms. Det kan de nemlig blive, hvis de opfylder følgende fire betingelser:

  1. Foreningen skal have et almenvelgørende eller almennyttigt formål.
  2. Foreningens salg af fx mad- og drikkevarer, tøj og udstyr, bøger, merchandise mv. skal ske i forbindelse med foreningens velgørende aktiviteter.
  3. Overskuddet fra foreningens salgsaktiviteter skal udelukkende bruges til foreningens velgørende formål, hvilket normalt følger direkte af foreningens vedtægter og derfor sjældent er et problem.
  4. Momsfritagelsen må ikke kunne skabe konkurrenceforvridning. Det betyder først og fremmest, at salget ikke må ske til priser, der ligger under markedsprisen for tilsvarende varer. Der henses dog også til afstanden til nærmeste konkurrent, til salgets omfang og til brugen af markedsføring.

Det er ikke muligt at blive fritaget for moms, hvis salget får forretningsmæssig karakter. Ved denne vurdering henses der blandt andet til salgslokalets indretning, til åbningstiderne, kundekredsen og varesortimentet.

Der findes formentlig et sted mellem 80.000 og 90.000 foreninger i Danmark. Selvom langt de fleste af dem har et velgørende formål, så er det ikke det samme som, at de er fritaget for kontrol for skat og moms. Faktisk hænder det ikke så sjældent, at Skattestyrelsen udskriver regninger også til foreninger. Det viser en nyere afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Soldaterforeningens ølsalg

Sagen handlede om en forening, der ifølge sine vedtægter blandt andet havde til formål af virke for bedre forståelse mellem borgerne og forsvaret, at være bindeled mellem soldater, der har gjort tjeneste i et bestemt område samt at bidrage til at bedre forholdene for alle tidligere udsendte soldater.

Foreningen stod for driften af nogle særlige mindelokaler, hvor der blandt andet var en udstilling af uniformer og materiel samt en større samling af fotos af forskellige kompagnier og regiments- og bataljonschefer, men hvor der også kunne købes drikkevarer mv.

I 2016 indgik foreningen et samarbejde med et bryggeri om fremstilling af en halv liters specialøl med en særlig etikette. En øl, der kun blev solgt af foreningen og af andre soldaterforeninger.

Salget af specialøllen fik i en kort årrække foreningens omsætning til at stige med raketfart. I årene 2016-2018 solgte foreningen således øl for 213.856 kr., og indtægterne herfra udgjorde i denne periode næsten 2/3 af foreningens samlede indtægter. Det fik Skattestyrelsen til at rejse krav om betaling af moms. Det skete med den begrundelse, at salget havde fået en forretningsmæssig karakter på grund af den varige karakter, det væsentlige omfang, og at kundekredsen reelt var alle.

Landsskatteretten var imidlertid af en anden opfattelse og fastslog, at salget var omfattet af foreningens momsfritagelse. Retten lagde vægt på, at der ikke var indrettet et fast salgslokale i mindelokalerne, ligesom der ikke var faste åbningstider. Hertil kom, at salget af øl i det væsentlige skete til veteraner, samt til foreningens medlemmer og disses familier, og at en del af indtægterne var doneret til veteranarbejdet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.