Reglerne om indberetning af aktieløn giver udfordringer

For mange aktielønsordninger skal arbejdsgiveren foretage indberetning til Skattestyrelsen både ved tildelingen og ved udnyttelsen. Det er ikke alle arbejdsgivere opmærksomme på.

Danske virksomheder er forpligtet til at indberette en lang række oplysninger for deres medarbejdere til Skattestyrelsen. Det gælder også i forhold til aktieløn, men i modsætning til andre indberetningspligter giver denne store udfordringer. Dels fordi mange virksomheder slet ikke er opmærksomme på indberetningspligten. Dels fordi det system hos Skattestyrelsen, som indberetningen skal ske til, er tungt at arbejde med. Og endelig fordi de indberetninger, der når frem til Skattestyrelsen, ikke sikrer, at værdien af aktielønnen kommer med på medarbejderens årsopgørelse. 

Det sidste betyder, at vi jævnligt ser tilfælde, hvor Skattestyrelsen rejser krav om efterbetaling af skat mange år tilbage i tid. Landsskatteretten har således for ganske nylig offentliggjort en afgørelse om en mekanikeruddannet mand, der i 2010 blev ansat i en dansk afdeling af en stor virksomhed, hvor han blev omfattet af et aktieprogram. Han fik i 2019 – længe efter udløbet af de normale forældelsesregler – forhøjet sin indkomst for 2014 med 327.537 kr., fordi skattemyndighederne anså det for groft uagtsomt, at han ikke havde indberettet værdien af sin aktieløn korrekt, uagtet at myndighederne – qua indberetning fra arbejdsgiveren – var bekendt med ordningens eksistens.

 

De gældende regler for indberetning

Aktieløn inddeles i tre forskellige grupper:

  • Ordninger, hvor der først sker beskatning i det år, hvor aktierne sælges og da som aktieindkomst.
  • Ordninger, hvor der sker lønbeskatning i det år, hvor en tegningsret eller en option udnyttes.
  • Ordninger, hvor der tildeles aktier, og hvor der sker beskatning i tildelingsåret. 

For de to første typer af ordninger skal der ske indberetning både i det år, hvor der sker tildeling og i det år, hvor der sker udnyttelse. Første gang er det en simpel oplysning om, at medarbejderen er omfattet af et aktieprogram. Anden gang skal der oplyses om antallet af aktier, anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen. For ordninger, hvor der skal ske lønbeskatning, skal værdien tillige indberettes som B-indkomst.

For den tredje type skal der også foretages to indberetninger, men almindeligvis i samme år, idet ordningen ikke omfatter optioner og warrants, men derimod aktier, der tildeles gratis eller til favørkurs. Her skal oplyses om aktiernes identitet, og værdien af aktielønnen skal indberettes som B-indkomst.

Oplysningspligten påhviler arbejdsgiveren. Det gælder også, hvis der fx er tale om et dansk datterselskab af et udenlandsk (ofte børsnoteret) selskab, hvor de ansatte i Danmark bliver omfattet af et aktieprogram i moderselskabet.

Nogle aktieprogrammer er kendetegnet ved, at medarbejderne tilbydes gratisaktier på betingelse af, at de på et tidligere tidspunkt har købt andre aktier. Såkaldte matching shares. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiverens indberetning til skattemyndighederne ikke kun omfatte gratisaktierne, men også de købte aktier.

 

Hjælp til indberetning

Vi har skatteeksperter med indsigt i aktielønsreglerne i alle landets regioner. Ønsker I hjælp med indberetningen til Skattestyrelsen, herunder til opgørelse af værdien af aktielønnen, er du derfor velkommen til at kontakte os.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.