Ny dom om værdiansættelse af ejendomme ved familiehandler

Der kommer hele tiden nye afgørelser og domme om reglerne for værdiansættelse af ejendomme ved overdragelse indenfor familien. I den seneste dom gik sejren til skattemyndighederne.

Hvis en ejendom ved en handel indenfor familien værdiansættes til en pris, der ligger inden for +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering, kan skattemyndighederne kun rejse kritik af prisfastsættelsen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

I en dom fra i foråret fastslog Højesteret, at det ikke er en særlig omstændighed, at de offentlige ejendomsvurderinger har ligget stille i snart mange år. Det skete med den begrundelse, at de gældende regler bygger på en forudsætning om, at staten er nærmest til at bære risikoen, hvis de offentlige vurderinger er for lave. I den konkrete sag måtte skattemyndighederne derfor acceptere, at en halvpart af en ejendom blev arveudlagt til en værdi på under 10 mio. kr., selvom den nok var mindst en halv gang mere værd. Du kan læse mere om dommen i denne artikel.

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om samme emne, og denne gang gik sejren til skattemyndighederne.

 

Hurtigt videresalg

Sagen handlede om en ældre dame, der ejede en mindre landbrugsejendom, hvor hun boede, indtil hun i januar 2014 flyttede på plejehjem. Nogle få måneder senere overdrog hun ejendommen til sine fem døtre for 1.615.000 kr. svarende til 85 % af den seneste offentlige vurdering. Allerede 11 dage efter handlen med moderen videresolgte døtrene ejendommen til kommunen for 5.000.000 kr.

Skattemyndighederne gjorde gældende, at de under disse omstændigheder ikke var forpligtet til at acceptere den mellem døtrene og deres mor aftalte pris. Dette blev tiltrådt af landsretten med den begrundelse, at der forelå særlige omstændigheder, idet døtrene allerede inden købet havde forhandlet med kommunen om salget og accepteret at sælge den til kommunen for de 5.000.000 kr.

 

Kommentar

Døtrenes fortjeneste ved videresalget af ejendommen til kommunen var ifølge dommen fritaget for beskatning - formentlig fordi salget skete på ekspropriationslignende vilkår. Havde salget ikke været skattefrit, ville købet af ejendommen til 85 % af den offentlige vurdering havde været en dårlig idé, fordi merværdien i så fald var blevet belagt med indkomstskat på nok omkring 40 % i stedet for gaveafgift med 15 %. Et forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på ved familiehandler med fast ejendom. Overdragelse til en lav værdi er ikke altid en fordel.

Det er uvist, hvorvidt dommen ankes til Højesteret. 

Der verserer fortsat et formentlig større antal sager om samme problemstilling både ved Landsskatteretten og ved domstolene. Størst spænding er der om udfaldet af en sag, hvor Landsskatteretten i 2018 sagde god for, at en bedstefar kunne overdrage en udlejningsejendom til sine børn og børnebørn for 32,2 mio. kr. – svarende til 85 % af den offentlige vurdering – uagtet at han tre måneder forinden havde købt selvsamme ejendom i fri handel for knap 62 mio. kr.    

Set i lyset af den ovenfor omtalte dom vil det være en overraskelse, hvis ikke skattemyndighederne vinder denne sag, da der også i dette tilfælde er vished om ejendommens faktiske markedsværdi på overdragelsestidspunktet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.