Fortjeneste ved salg af bitcoins var skattefri

For første gang nogensinde er det lykkedes en investor at vinde en skattesag om bitcoins. I en ny afgørelse anerkender Landsskatteretten, at en investering ikke var foretaget i spekulationsøjemed. Dermed var gevinsten skattefri.

I modsætning til investeringer i fx aktier og finansielle kontrakter, så findes der ikke særlige skatteregler for investeringer i kryptovalutaer. Gevinster og tab på den slags behandles derfor som udgangspunkt efter de gamle regler i statsskatteloven. Det betyder, at de udenfor næringstilfælde kun skal medtages ved indkomstopgørelsen, hvis investeringen er foretaget med henblik på at opnå en fortjeneste ved videresalg.

Skattestyrelsens praksis har hidtil været benhård forstået på den måde, at der kun findes ganske få afgørelser, hvor styrelsen har anset det for godtgjort, at en investering ikke var sket i spekulationsøjemed, og gevinsten derfor var skattefri. Nu er praksis imidlertid blevet nuanceret, efter at en investor har vundet en klagesag ved Landsskatteretten.

 

En investering på under 150 kr. 

Sagen handlede om en mand, der i maj 2012 købte 4,63 bitcoins for beskedne 149,50 kr. Han købte dem primært, fordi han var medlem af en forening, som arrangerede foredrag om bitcoins, og hvortil kontingentbetaling skete i denne valuta. Han handlede ikke efterfølgende med bitcoins, men da de i 2017 var steget så meget i værdi, at de var blevet for værdifulde til, at det var forsvarligt at opbevare dem på hans egen computer eller på en bitcoin platform, solgte han 2,51 bitcoin og året efter yderlige lidt. Han realiserede herved en samlet gevinst på 215.272 kr., som Skattestyrelsen mente, han skulle beskattes af.

Dette var Landsskatteretten imidlertid ikke enig i. Retten henviste i sin kendelse til, at både kravet om videresalgshensigt og kravet om, at videresalget skal være sket med henblik på at opnå en fortjeneste, skal være opfyldt på købstidspunktet. Dette mente retten ikke var tilfældet i den konkrete sag, idet der kun blev købt bitcoins for et meget lille beløb, ligesom købet var sket for at kunne betale kontingent til foreningen, og at investoren i øvrigt først solgte ud af dem fem år efter købet. 

 

Kommentar

I vores optik er afgørelsen åbenlyst rigtig. Det eneste overraskende ved den er faktisk, at den blev afgjort med dissens. Sagen er en fin illustration af, at Skattestyrelsen hidtil har fokuseret mere på gevinstens størrelse end på omstændighederne ved købet, når styrelsen har skullet vurdere, om der var tale om spekulation eller ej. En praksis, som styrelsen nu må ændre.

Den nye afgørelse vil kunne hjælpe andre investorer, der købte bitcoins dengang, hvor næsten ingen vidste, hvad den slags var. For dem, der først steg på vognen, da det blev trendy at investere i bitcoins og andre kryptovalutaer, vil det nok fortsat være svært at vinde gehør for, at købet ikke skete i spekulationshensigt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.