Forlænget frist for indberetning af aktier i udenlandske depoter

Har du købt aktier i 2020 gennem en udenlandsk broker, skal du indberette dit køb til Skattestyrelsen senest den 1. september 2021, også selvom aktierne endnu ikke er solgt. Ellers mister du muligheden for tabsfradrag.

Interessen for handel med aktier har formentlig aldrig været større. De fleste investorer handler gennem deres pengeinstitut, men der findes dog også mange, som handler på nettet via udenlandske brokere. Ofte fordi handelsomkostningerne herved er mindre.

Når det gælder handler, der er foretaget gennem danske pengeinstitutter og fondsmæglere, får Skattestyrelsen automatisk indberetning om disse. Tilsvarende gælder ikke for aktier og investeringsbeviser i udenlandske depoter, medmindre den udenlandske finansielle institution har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning. Det har formentlig kun ganske få.

Har du aktier eller investeringsbeviser i et udenlandsk depot, er det derfor normalt dig selv, der har ansvar for at orientere Skattestyrelsen om disse, og reglerne er indrettet sådan, at du ikke kan vente med at gøre det, til du har solgt værdipapirerne og opgjort fortjenesten eller tabet på disse. Indberetningen skal ske for købsåret. Der skal indberettes identifikationsoplysninger for de købte aktier (ISIN), oplysning om antal købte aktier, om anskaffelsessummen og om købsdatoen. 

Normalt er fristen for indberetning den 1. juli i året efter købsåret, men for aktier købt i 2020 er fristen udskudt til den 1. september 2021, fordi den følger fristen for selvstændiges indberetning af deres indkomst for 2020, hvilken frist ligesom for 2019 er udskudt to måneder på grund af Covid19.

Fristen kan ikke forlænges, ligesom der ikke kan dispenseres fra denne. For aktier og investeringsbeviser, der er købt gennem en udenlandsk broker i 2019 eller tidligere, er det derfor for sent at gøre noget. Konsekvensen ved ikke at indberette udenlandske aktiekøb er, at investoren mister adgangen til fradrag for et evt. tab på aktierne, og det kan få store økonomiske konsekvenser. Det viser en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

 

Stor skatteregning til enke

Sagen handlede om en mand, der var afgået ved døden i 2018, og hvis uskiftede bo var udlagt til enken. Manden havde handlet med aktier i betydeligt omfang og havde for indkomståret 2017 selvangivet en samlet aktieindkomst på lidt over 5 mio. kr. hidrørende fra aktier i et depot i Luxemburg. 

Den selvangivne indkomst viste sig at være en nettogevinst, idet manden havde realiseret gevinster med 6.697.483 kr. og tab med 1.649.800 kr. Aktierne var købt i 2016 og 2017, og ingen af købene var indberettet til Skattestyrelsen. På den baggrund ville Skattestyrelsen ikke godkende fradrag for tabet på de knap 1,7 mio. kr., hvilket udløste en merskat på omkring 800.000 kr. 

Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten som bemærkede, at skattemyndighederne først den 4. november 2018 modtog oplysninger om mandens udenlandske værdipapirer, hvilket var efter udløbet af fristen for indberetning af oplysninger om købene. Derfor var tabet ikke fradragsberettiget.

Afgørelsen er på linje med en afgørelse fra 2017 om samme emne. En sag, som handlede om en hollandsk statsborger, der i nogle år var bosiddende i Danmark. På grund af ukendskab til de danske regler fik han ikke indberettet hverken sine egne eller ægtefællens udenlandske aktier i forbindelse med deres selvangivelse for tilflytningsåret.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.