Firmabiler: Få overblik over de mange nye regler

I de næste fem år vil beskatningsgrundlaget for firmabiler skulle ændres hvert eneste år. I nogle år endda indtil flere gange. Det er konsekvensen af den politiske aftale om nye bilafgifter. I 2021 skal tungen holdes lige i munden. 

Selvom de fleste politikere hævder, at de er meget opmærksomme på ikke at øge den administrative byrde for landets virksomheder, så var det næppe dette, som var i fokus, da den politiske aftale om de nye bilafgifter blev indgået i starten af december. 

Bilaftalen vil nemlig medføre et betydeligt merarbejde på lønkontoret i alle virksomheder med firmabiler på hvide plader, fordi beskatningsgrundlaget for de medarbejdere, der kører privat i bilerne, nu i en årrække skal ændres ganske mange gange. For el- og pluginhybridbiler skal den første ændring endda ske med det samme.

 

Levn fra 2020

Sidste år blev der vedtaget to regler, som får betydning også i 2021 for en hel del firmabiler.

For det første blev der for alle med en el- eller pluginhybridbil som firmabil indført en regel om et nedslag i den månedlige skattepligtige værdi på 3.333 kr. fra og med 1. april 2020, uanset hvornår deres bil var indregistreret. For en topskattebetaler betød nedslaget en samlet skattelettelse på omkring 17.000. kr. sidste år. Dette nedslag videreføres ikke i 2021. Allerede med virkning for januarlønnen skal skattegrundlaget for denne del af firmabilfolket derfor ændres.

For det andet blev det besluttet, at beskatningsgrundlaget for primært leasede firmabiler skal justeres i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften. Denne regel har virkning for biler, der er taget i brug som firmabiler 1. februar 2020 eller senere. Reglen fortsætter uændret. I virksomheder med en stor bilpark vil der således hver eneste måned kunne være biler, hvor beskatningsgrundlaget skal ændres.

 

Konsekvenser af den nye bilaftale 

Den politiske aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” har følgende betydning for firmabilerne:

  • Registreringsafgiften ændres til i højere grad at basere sig på bilernes CO2-udledning. Det påvirker bilernes nyvognsværdi og dermed beskatningsgrundlaget.
  • Knækket i beskatningsgrundlaget for firmabiler med en nyvognsværdi på over 300.000 kr. afskaffes. På sigt skal beskatningsgrundlaget beregnes som 22,5 % af hele bilens nyvognsværdi.
  • Ejerafgiften bliver ikke bare hævet markant, men kommer også til at veje tungere i beskatningsgrundlaget for firmabiler.
  • Værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere på privatadressen skal ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for elbiler.

Registreringsafgiften

De nye regler om registreringsafgift får ifølge det fremsatte lovforslag virkning for biler, der er indregistreret 18. december 2020 eller senere. Indtil videre vil registreringen dog skulle foretages efter de gamle regler, men der sker genberegning af afgiften, når Motorstyrelsen har fået ændret sine systemer. De forventes på plads 1. juni 2021. For nye firmabiler, der leveres i perioden frem til dette tidspunkt, vil beskatningsgrundlaget dermed skulle ændres med tilbagevirkende kraft, når den endelige afgift er beregnet.

Ifølge Autobranchen Danmark betyder de nye regler, at nyvognsværdien for en Mercedes E-klassebil som pluinhybrid falder med omkring 130.000 kr., hvilket isoleret set reducerer firmabilskatten med op til omkring 15.000 kr. årligt for en bruger af en sådan bil. 

 

Knækket

I dag beregnes beskatningsgrundlaget for en ny firmabil som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og 20 % af den overskydende værdi. Hertil kommer et miljøtillæg, jf. nedenfor.

Knækket ved de 300.000 kr. bliver nu udfaset, sådan at beskatningsgrundlaget fra og med 2025 skal beregnes som 22,5 % af hele bilens værdi. Udfasningen sker trinvis ved, at den høje sats nedsættes med 0,5 %-point, mens den lave sats forhøjes med 0,5 % i årene 2021 til og med 2025. Ændringen træder i kraft fra 1. juli 2021 og gælder for alle firmabiler. Altså også for biler indregistreret inden denne dato. Dermed bliver der travlhed på lønkontoret i mange virksomheder, når beskatningsgrundlagene for de i alt mere end 90.000 firmabiler skal ændres.

For biler med en nyvognsværdi op til 600.000 kr. vil ændringen være en fordel, mens den for dyrere biler vil være en ulempe. For en firmabil med en nyvognsværdi på fx 400.000 kr. medfører ændringen således et fald i beskatningsgrundlaget på 5.000 kr., når den er fuldt indfaset. Det giver en årlig skattebesparelse på op til ca. 2.800 kr.

 

Ejerafgift og miljøtillæg

Udligningsafgiften for dieselbiler forhøjes fra 2021 med i gennemsnit 300 kr. Når det gælder ejerafgiften, vil denne med virkning for alle biler blive forhøjet med 3,0 % i 2022, med 6,5 % i hvert af årene 2023 – 2025 og med 10,0 % i 2026.

Samtidig vil det såkaldte miljøtillæg til beskatningsgrundlaget for firmabiler, der hidtil har udgjort 150 % af den årlige ejerafgift, frem mod 2025 blive forhøjet til 700 % af ejerafgiften. Ændringen vil få virkning for alle firmabiler – altså også for allerede indregistrerede – men først fra 1. juli 2021 og vil dermed kunne tages med ved tilretningen af beskatningsgrundlagene for alle landets firmabiler, jf. ovenfor.

I kombination vil forhøjelsen af ejerafgiften og miljøtillægget få markant betydning for beskatningsgrundlaget for især dieselbiler. For en Mercedes C, hvor miljøtillægget i dag udgør 4.860 kr., beregnet som 150 % af en årlig ejerafgift på 3.240 kr., vil det i 2026 stige til små 34.000 kr. Det vil isoleret set give en årlig merskat på op til ca. 16.500 kr. For en elbil som fx en Tesla Model 3, hvor den årlige ejerafgift i dag er 660 kr., vil miljøtillægget stige fra 990 kr. til 6.300 kr., hvilket koster en merskat på op til 3.000 kr. om året.

 

Ladestandere til elbiler

Værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere skal fra 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for firmabiler og kan af arbejdsgiveren skattefrit overdrages uden vederlag til medarbejderen, når denne har været beskattet af fri bil i mindst seks måneder.

 

Samlede konsekvenser

Der er ingen tvivl om, at det er brugerne af el- og pluginhybridbiler, som er de store vindere, mens brugerne af konventionelle biler er de store tabere. Størst medfølelse må man have med dem, der i slutningen af 2020 har bestilt en ny dieselbil til omkring 500.000 kr. og som får den leveret i starten af 2021 på en 3-årig leasingaftale.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.