Tid til at forberede skattefrie virksomhedsomdannelser

Selvstændige har mulighed for skattefrit at overføre deres personligt drevne virksomhed til et selskab, men det kræver, at en række betingelser er opfyldt, og ofte skal en række forhold bringes på plads inden nytår.

Langt de fleste iværksættere starter med at drive deres virksomhed i personligt regi, hvilket giver god mening. Det er nemlig langt det mest enkle, ligesom der ikke er særlige skattemæssige fordele forbundet med at drive virksomheden gennem et selskab. Tværtimod er det en fordel med en personligt drevet virksomhed, hvis denne i starten giver underskud, idet underskuddet i så fald kan modregnes i anden indkomst – herunder i en eventuel ægtefælles indkomst – hvilket ikke er muligt, hvis virksomheden drives gennem et selskab.

Uagtet, at en personligt drevet virksomhed kan være fint nok, så kan der være forhold som gør, at det – når virksomheden er i god gænge - kan være hensigtsmæssigt at overføre den til et selskab. Det gælder især, hvis man ikke ønsker at eje virksomheden alene, eller hvis man ønsker at begrænse sin økonomiske risiko. 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattelovgivningen har i mange år rummet et regelsæt, som kan anvendes, når en personligt ejet virksomhed ønskes omdannet til et selskab. Reglerne medfører, at omdannelsen kan ske skattefrit under forudsætning af, at en række betingelser er opfyldt, herunder at:

  • Omdannelsen sker på skæringstidspunktet for indehaverens regnskabsår, hvilket typisk vil være kalenderåret. I så fald skal omdannelsen ske med virkning fra den 1. januar. Omdannelsen kan dog ske med op til seks måneders tilbagevirkende kraft. De fleste omdannelser sker derfor i juni måned.
  • Omdannelsen skal omfatte alle virksomhedens aktiver og passiver. Bortset fra blandet benyttede biler og ejendomme er det således ikke muligt at holde enkelte aktiver udenfor omdannelsen.
  • Vederlaget for virksomheden må alene bestå af aktier eller anparter i selskabet, og aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må kun under visse omstændigheder være negativ.
  • Anvender ejeren virksomhedsordningen, skal en eventuel negativ indskudskonto udlignes inden omdannelsen.

Selvom de fleste omdannelser effektueres i juni måned, når regnskabet for det seneste år er færdiggjort, så er der en række forhold, der skal være på plads inden nytår, hvis omdannelsen skal kunne lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde. Det gælder fx i forhold til fremskaffelse af finansiering til udligning af en negativ indskudskonto samt i forhold til udligning af forskelle i kapitalindeståendet i virksomheder med flere ejere. Det er derfor nu, at forberedelserne til en vellykket virksomhedsomdannelse i juni 2021 skal gøres.

 

Når reglerne ikke følges

Det er ikke muligt at omgøre en virksomhedsomdannelse. Derfor er det vigtigt, at tingene bliver gjort rigtigt, idet stifterne ellers ender med en skatteregning. Det viser en netop offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om en virksomhed med seks ejere, der i foråret 2015 omdannede deres virksomhed til et anpartsselskab, men som ikke havde sørget for udligning af forskellene i deres kapitalindestående i virksomheden inden årets begyndelse. Skattemyndighederne mente derfor ikke, at omdannelsen kunne gennemføres skattefrit, hvilket blev tiltrådt af Landsskatteretten. Myndighedernes afgørelse betød, at stifterne tilsammen skulle betale en ekstra skat på omkring 250.000 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.