SKAT vandt også i byretten – arbejdsgiver hæfter for ansats skat

Inklusive sagsomkostninger kom det til at koste en virksomhed op mod 1 mio. kr., at den lod en medarbejder køre privat i en firmabil og uberettiget få udbetalt skattefrie godtgørelser.

Kort før jul stadfæstede byretten i Roskilde en kendelse fra Landsskatteretten, der fastslog, at en arbejdsgiver kan hæfte for en medarbejders skat, også selvom skattemyndighederne på grund af forældelse ikke kan rejse krav mod medarbejderen.

Dommen blev begrundet med, at myndighedernes krav mod arbejdsgiveren ikke var et krav, der var afledt af disses krav mod lønmodtageren. Derfor var det uden betydning, at myndighederne ikke længere kunne rejse krav mod den ansatte.

 

Sagens omstændigheder 

Sagen angik en virksomhed, der i marts 2015 fik besøg fra Skattestyrelsen, der ønskede at kontrollere firmaets ikke ubetydelige udbetalinger af skattefrie godtgørelser. I denne forbindelse blev myndighederne opmærksomme på en ansat, som i en længere årrække ikke bare havde fået stillet en firmabil til rådighed uden beskatning, men også fået udbetalt skattefrie rejsegodtgørelser, uden at betingelserne herfor var opfyldt.

For årene 2006 til 2014 opgjorde Skatteforvaltningen, at medarbejderens indkomst skulle forhøjes med i alt 1.755.526 kr. Beløbet bestod af værdi af fri bil i ni år med i alt 379.560 kr. og udbetalt rejsegodtgørelse i samme periode med i alt 1.375.966 kr. Den skat, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt af beløbet, blev opgjort til 773.000 kr., hvilket beløb Skattestyrelsen krævede, at firmaet skulle efterbetale.

Arbejdsgiveren erkendte sit hæftelsesansvar, men mente, at dette kun burde omfatte skatten for årene 2012 til 2014, svarende til et beløb på 259.321 kr., idet Skattestyrelsen på grund af en fristoverskridelse havde måtte opgive at ændre medarbejderens skatteansættelse for tidligere år. Dette synspunkt fik arbejdsgiveren altså hverken medhold i ved Landsskatteretten eller ved byretten, og blev hos sidstnævnte pålagt at betale sagsomkostninger med 50.000 kr., hvortil kommer egne sagsomkostninger.

 

Kommentar

Hvis en arbejdsgiver lader en medarbejder køre privat i en af firmaets biler, skal arbejdsgiveren medregne værdien af firmabilen på den ansattes lønseddel og indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Gør arbejdsgiveren ikke det, hæfter han eller hun med 10 års tilbagevirkende kraft for den skat, som skulle have været indeholdt, medmindre det godtgøres, at den manglende indeholdelse ikke skyldes forsømmelse. 

Tilsvarende gælder, hvis arbejdsgiveren udbetaler skattefrie kørepenge eller rejsegodtgørelser, uden at betingelserne herfor er opfyldt. I så fald bortfalder skattefriheden nemlig med tilbagevirkende kraft, så de udbetalte beløb i stedet anses for et skattepligtigt løntillæg. Igen med den konsekvens, at arbejdsgiveren kommer til at hæfte for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag.

Medarbejderen hæfter naturligvis også for sin egen skat. Der er således tale om en solidarisk hæftelse, når arbejdsgiveren også hæfter, men Skattestyrelsen er ikke forpligtet til først at søge skatten inddrevet hos den ansatte. De må gerne starte hos arbejdsgiveren. I så fald erhverver denne almindeligvis et regreskrav mod medarbejderen. 

Betaler arbejdsgiveren skatten uden at kræve beløbet godtgjort hos medarbejderen, udløser det en ny skatteregning til den ansatte, idet denne normalt vil være skattepligtig af det skattebeløb, som arbejdsgiveren i så fald har betalt for ham eller hende.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.