Også private kan få colabøder – store bøder

I en ny dom blev en privatperson dømt til at betale en bøde på 20.000 kr. for at indføre 2.112 dåseøl fra udlandet. Retten troede ikke på mandens forklaring om, at det kun var til eget forbrug.

Tilbage i 2002 blev der indført regler om ordensbøder – såkaldte colabøder – til både virksomheder og private, der ikke overholder reglerne for registrering og dokumentation i forhold til punktafgiftspligtige varer som cigaretter og øvrige tobaksvarer, øl, vin og spiritus, slik, chokolade og øvrige sukkervarer samt emballage.

Reglerne har til formål at sikre, at den lovpligtige afgift rent faktisk betales. Der gives derfor ordensbøder i de tilfælde, hvor virksomheden ikke har registret sig som varemodtager, og/eller det ikke er muligt at konstatere, om afgiften er betalt, fordi:

  • Der ikke foreligger noget regnskab.
  • Der mangler fakturaer for købte varer.
  • Det ikke er muligt at identificere leverandøren.
  • Der ikke kontinuerligt foretages kasseregistreringer.
  • Der ikke udleveres kasseboner ved kontantsalg.
  • Der ikke foretages daglige kasseafstemninger.
  • Der ikke er sket bogføring af kontant betalte leverandørfakturaer.

Ved førstegangsovertrædelser udgør ordensbøden 10.000 kr. Anden gang lyder bøden på 20.000 kr., mens den tredje gang stiger til 30.000 kr. Hvis der sker overtrædelse af flere regler på samme tid, gives der bøde for hvert enkelt forhold. Ved siden af ordensbøden, kan der desuden blive tale om bøde for manglende betaling af afgift, ligesom selve punktafgiften naturligvis også skal betales.

 

Erhvervsdrivende

Skattestyrelsen har for nylig offentliggjort en dom, hvor en selvstændig blev idømt en ordensbøde på 10.000 kr. for at have købt og importeret 10,92 kg chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer (formentlig slik) fra Sverige uden have betalt afgift for varerne. Dommen er et godt eksempel på, at bødestørrelsen er uafhængig af mængden af varerne, idet bøden svarede til ca. 91,50 kr. pr. 100 gram.

 

Private

Privatpersoner, der henter punktafgiftspligtige varer i et andet EU-land, fx Tyskland, pålægges colabøder, hvis de ikke kan sandsynliggøre, at varerne kun er til eget brug. Det viser en nylig offentliggjort byretsdom.

Sagen handlede om en mand, der den 5. april 2019 blev stoppet ved grænsen, idet han på sin trailer medbragte 2.112 dåseøl – svarende til 88 rammer á 24 stk. Han forklarede, at øllene var indkøbt til brug i forbindelse med hans fødselsdag nogle få uger senere samt i forbindelse med fejringen af hans hustrus 40-års jubilæum. Herudover ville en del af øllene blive taget med i deres båd, idet de normalt sejlede omkring seks uger om året. 

Uagtet sin forklaring om baggrunden for indkøbet erkendte manden sig skyldig i overtrædelse af reglerne. Formentlig fordi de angivne formål ikke harmonerede med mængden af øl. Han nedlagde i stedet påstand om en lavere bøde end normalbøden. Dette fandt byretten imidlertid ikke grundlag for, men idømte ham en bøde på 2 x 10.000 kr. dels for ikke at have betalt punktafgift af øllene og dels for overtrædelse af pantreglerne. Manden havde i øvrigt, seks måneder efter at være blevet stoppet ved grænsen, fået lov til at hente øllene mod betaling af den normale afgift – formentlig et beløb på i underkanten af 1.600 kr. for de 88 rammer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.