Nye regler for aktieløn i mindre og mellemstore virksomheder

Fra nytår bliver det markant mere interessant at etablere aktielønsordninger hos SMV’er, fordi aktielønnens andel kan udgøre helt op til halvdelen af den normale løn, men reglerne kan kun anvendes i virksomheder med få år på bagen.

For mange nystartede virksomheder er det et fælles kendetegn, at de i de første år har svært ved at tilbyde deres medarbejdere en ret høj løn, fordi virksomheden først skal løbes i gang. Denne udfordring kan – i kombination med et ønske om at knytte de ansatte tættere til virksomheden ved at gøre dem til medejere af denne – gøre det interessant at tilbyde medarbejderne aktieløn. 

Det kan enten ske i form af gratisaktier eller ved en tegningsret til nye aktier alternativt en køberet til eksisterende aktier. Vel at mærke ordninger med en indbygget skattefordel i den forstand, at der først sker beskatning af gevinsten den dag, hvor aktierne sælges og da som aktieindkomst. Det vil sige til en skat på p.t. enten 27 % eller 42 % i stedet for den normale marginalskat for løn på knap 57 %.

Efter de nuværende regler kan et element af aktieløn dog ikke overstige 10 % af den ansattes årsløn, hvis der er tale om en individuel aftale. Er der tale om en generel ordning, som gælder for mindst 80 % af en kreds af de ansatte, kan aktielønnen dog udgøre op til 20 % af de omfattede medarbejderes årsløn.

 

Nye regler

Med virkning for aftaler, der indgås efter 1/1 2021, hæves grænsen for, hvor stor en andel aktielønnen må udgøre af medarbejdernes årsløn til 50 %, men de nye regler kan kun anvendes i nyere virksomheder. Til gengæld gælder den højere andel både for individuelle og for generelle ordninger. Det står dermed virksomhederne frit, om de vil give aktieløn kun til en enkelt ledende medarbejder, til nogle få nøglemedarbejdere eller til alle ansatte.

De væsentligste betingelser i de nye regler er:

  • Virksomheden må ikke have haft over 50 ansatte i et af de to senest afsluttede regnskabsår.
  • Virksomheden må i samme periode ikke have haft en nettoomsætning eller en balancesum på 15 mio.kr. eller derover.
  • Virksomheden skal have startet sin aktivitet – altså gennemført sit første kommercielle salg – mindre end fem år før starten af det kalenderår, hvori aktielønsaftalen indgås. Virksomheder, der etablerer ordninger efter de nye regler i 2021, skal altså have effektueret sit første salg i 2016 eller senere.  

Der må gerne gives aktieløn efter de nye regler til medarbejdere, der i forvejen ejer aktier i selskabet, dog ikke, hvis disse i skattemæssig forstand er hovedaktionærer. 

 

Kommentar

Ændringen af reglerne forudsætter vedtagelse af et lovforslag, som skatteministeren formentlig fremsætter i næste måned. Du kan læse mere om betingelserne for at bruge de nye regler i dette lovudkast, som netop er sendt i høring.

Vi anser det for givet, at lovforslaget bliver vedtaget. Faktisk blev reglerne allerede vedtaget sidste år, men de har ikke kunnet sættes i kraft uden accept af Europa-Kommissionen. Den foreligger nu. Den kommende lovændring implementerer blot nogle betingelser, som kommissionen har stillet krav om og som – efter vores vurdering – ikke har den store praktiske betydning. De virksomheder, som ønsker at gøre brug af de nye muligheder, kan derfor godt begynde at forberede deres aktieaflønningsprogram.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.