Ny indberetningspligt for revisorer om selskabers reelle ejere

Revisorer skal foretage indberetning til Erhvervsstyrelsen, hvis de bliver opmærksomme på fejl i ejerregistret. Og selskaber og fonde mv. skal nu én gang årligt selv tjekke, at deres reelle ejere er korrekt registreret.

Tilbage i november 2019 blev alle landets revisorer med kort varsel pålagt en indberetningspligt i forhold til ulovlige aktionærlån, som de ser hos deres kunder. Sådanne skal således nu indberettes til Bagmandspolitiet (SØIK). Du kan læse mere herom i denne artikel

Med virkning fra den 10. januar 2020 er revisorer nu også blevet pligtige til at indberette, hvis de under deres arbejde bliver opmærksomme på, at oplysningerne i det såkaldte ejerregister over reelle ejere ikke er korrekte. Altså får kendskab til, at en kundes reelle ejere ikke stemmer overens med de registrerede reelle ejere på cvr.dk. Indberetningen skal ske til Erhvervsstyrelsen via virk.dk og på en særlig blanket.

Der er tale om indberetningspligtige uoverensstemmelser, hvis der er personer, der mangler at blive registreret som reel ejer, eller hvis der er registrerede reelle ejere, som har afhændet deres ejerandel. Der kan også være reelle ejere, hvis registrerede ejerandel er forkert.

Revisorer er i forhold til nye kunder forpligtet til at undersøge de reelle ejerforhold og disses registrering i forbindelse med kundeaccepten. En accept, som også efterfølgende skal vurderes. Indberetning af uoverensstemmelser vil derfor komme på tale, når revisor enten ved etableringen af kundeforholdet eller under den løbende betjening af denne opnår viden om, at de registrerede reelle ejerforhold ikke er korrekte.

Revisorer kan som udgangspunkt ikke undlade at foretage indberetning om uoverensstemmelsen, selvom denne skyldes en forglemmelse eller en fejlregistrering, og heller ikke selvom kunden straks korrigerer fejlen. 

I modsætning til reglerne om indberetning af ulovlige aktionærlån er der intet til hinder for, at en revisor orienterer sin kunde om eventuelt fundne uoverensstemmelser og sin indberetning til Erhvervsstyrelsen heraf.
 

Virksomhederne skal også selv tjekke

I forbindelse med den vedtagne lovændring er det præciseret, at selskaber m.fl. har pligt til mindst én gang om året selv at undersøge, om de registrerede oplysninger om deres reelle ejer er korrekte, og resultatet af undersøgelsen skal fremlægges på det årlige møde, hvor årsrapporten godkendes af det relevante ledelsesorgan forud for den ordinære generalforsamling. Det bliver derfor fremover et fast punkt på dagsordenen for disse møder, at ledelsen skal fremlægge resultatet af sin undersøgelse af de registrerede reelle ejeroplysninger.

Reglerne om en årlig undersøgelse af de registrerede reelle ejerforhold gælder også for såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger omfattet af fondsloven. Førstnævnte skal fremlægge resultatet af undersøgelsen på fondens årsregnskabsmøde, mens de sidstnævnte selv må bestemme, hvordan og hvornår bestyrelsen skal orienteres om resultatet af undersøgelsen.

Fonde og foreninger omfattet af fondsloven er registreringspligtige, selvom de per definition jo ikke har nogen ejere. Det er derfor medlemmerne af bestyrelsen, der skal registreres som de reelle ejere. I ganske særlige tilfælde kan også fondens stifter og/eller væsentlige bidragydere eller begunstigede kunne anses for reelle ejere.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.