Notekrav ved indregning af investeringsejendomme til dagsværdi

Der gælder særlige notekrav, når en investeringsejendom ønskes indregnet i årsregnskabet til dagsværdi i stedet for til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Det gælder især, hvis der er væsentlig usikkerhed om værdien.

En investeringsejendom kan indregnes i årsregnskabet til dagsværdi, også selvom selskabet ikke har investeringsvirksomhed som en af sine væsentligste aktiviteter. Den mulighed gør mange brug af, hvis ejendommens faktiske værdi overstiger kostprisen i væsentligt omfang.

Investeringsejendomme omfatter groft sagt alle former for udlejningsejendomme. For en dattervirksomhed, der udlejer en ejendom til et moderselskab eller til et søsterselskab, kan ejendommen behandles som en investeringsejendom i datterselskabets regnskab, men skal behandles som en domicilejendom i koncernregnskabet.

 

Notekrav

Der findes to typer af notekrav i forhold til ejendomme, der indregnes til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen. 

Det ene er et generelt krav om, at de centrale forudsætninger for den fastsatte dagsværdi altid skal oplyses i en note. Samtidig skal der under ”Anvendt regnskabspraksis” gives en beskrivelse af de anvendte målemetoder for værdifastsættelsen. Oplysningerne om de centrale forudsætninger for værdiansættelsen vil ofte være placeret i anlægsnoten for investeringsejendomme, hvis denne er medtaget, hvilket er et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Det andet notekrav gælder kun i de tilfælde, hvor der er væsentlig usikkerhed om værdien. I så fald skal der oplyses herom i noten ”Usikkerhed ved indregning og måling”. Samtidig skal usikkerheden omtales i ledelsesberetningen, fx ved et sammendrag af indholdet af noten og med en henvisning til denne for yderligere information.

 

Noten om de centrale forudsætninger

Kravet om noteoplysning af de centrale forudsætninger for dagsværdifastsættelsen indebærer, at der skal oplyses på en sådan måde, at regnskabslæseren forstår, hvilke faktorer, der har påvirket dagsværdiberegningen. Oplysningerne skal gives, også selvom dagsværdien beror på en valuar-vurdering.

Det er ikke tilstrækkeligt med en overordnet beskrivelse af forudsætningerne. I de fleste tilfælde vil der efter vores vurdering som minimum skulle oplyses om følgende forhold:

  • Ejendommens art (type)
  • Ejendommens beliggenhed
  • Afkastkrav eller diskonteringsfaktor
  • Normalindtjening (den afkastbaserede model)

 

Noten om usikkerhed

Hvorvidt der foreligger væsentlig usikkerhed om værdien af en investeringsejendom, der optages til dagsværdi, beror naturligvis på et skøn, men det kan fx foreligge, hvis der i ejendommen er tomme lejemål og dermed usikkerhed om fremtidige forhold. Et andet eksempel kan være en ubebygget grund, der måske ligger i et område, hvor der sjældent handles jord, eller hvor lokalplaner kan have indflydelse på værdien.

Noten skal indeholde en beskrivelse af arten af usikkerheden og så vidt muligt en angivelse af den beløbsmæssige betydning af denne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.