Moms ved udlejning af parkeringspladser

Som en undtagelse fra hovedreglen kan udlejning af parkeringspladser ske uden moms, hvis udlejningen sker til lejere i en nærtliggende ejendom, og udlejeren af såvel parkeringspladsen som ejendommen i øvrigt er den samme.

Udgangspunktet er ganske klart. Udlejning af parkeringspladser er momspligtigt. Det gælder, uanset om pladserne befinder sig på et udendørs areal eller i garager eller parkeringshuse. Kun i forhold til kommuners betalingsparkering på offentlig vej har parkeringspladsens placering momsmæssig betydning.  

Men ingen regler uden undtagelser. I de tilfælde, hvor udlejningen har sammenhæng med udlejning af en fast ejendom, kan udlejningen af parkeringspladser være fritaget for moms, når visse betingelser er opfyldt. Momsfri udlejning er en fordel i de tilfælde, hvor udlejningen enten sker til private eller til virksomheder, som ikke har fuldt momsfradrag.

Efter Skattestyrelsens praksis skal to betingelser være opfyldt, for at parkeringspladser kan udlejes uden moms:

  1. Parkeringspladsen og den faste ejendom skal høre til samme bebyggelse, og ejendommen skal være anvendt til momsfri udlejning.
  2. Parkeringspladsen og den faste ejendom skal ikke bare have samme ejer, men skal også være lejet ud til den samme lejer.

Praksis kan illustreres med et nyligt offentliggjort bindende svar fra Skatterådet.

 

Sagen om parkeringshuset

Sagen handlede om et parkeringshus, der var opført for at opfylde en lokalplans krav om parkeringsdækning af et antal udlejningsejendomme, og var ejet af et parkeringslav, hvis medlemmer bestod af ejerne af ejendommene. Disse modtog hver især et antal parkeringscertifikater afhængig af deres ejerandel. 

En af deltagerne i lavet ejede en ejendom med både beboelseslejemål og erhvervslejemål og havde udlejet sin andel af parkeringspladserne i parkeringshuset til sine lejere. I de fleste tilfælde som en del af lejemålsaftalen og uden særskilt betaling for parkeringspladsen. I enkelte tilfælde ved en særskilt aftale, hvorefter lejerne betalte 800 kr. om måneden for en parkeringsplads.

Skatterådet bekræftede i sin afgørelse, at udlejningen kunne ske uden moms.

Med hensyn til kravet om, at parkeringspladsen skal tilhøre den samme bebyggelse, bemærkede rådet, at parkeringshuset ikke var beliggende på samme matrikel som udlejningsejendommen, men i en afstand af 130 meter fra dette. Dette var imidlertid uden betydning, da der ifølge en ældre højesteretsdom ikke gælder noget krav herom, og idet formålet med opførelsen af parkeringshuset var at tilfredsstille parkeringsbehovet hos lejerne i ejendommen.

For så vidt angik kravet om identitet både mellem ejeren af parkeringspladsen og udlejningsejendommen og lejeren af disse bemærkede rådet, at ejerkravet også anses for opfyldt i de tilfælde, hvor der ikke er 100 % ejermæssig identitet, men hvor der er tale om én og samme udlejer. I det konkrete tilfælde var det derfor uden betydning, at parkeringshuset var ejet af et ejerlav, idet ejeren af ejendommen stod som udlejer af de parkeringscertifikater, som denne havde modtaget fra lavet. Det var desuden uden betydning, om udlejningen skete som en del af huslejeaftalen eller ved en separat aftale.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.