Kompensation for faste omkostninger – hvilke regnskabstal?

Ansøgninger om kompensation for faste omkostninger skal ledsages af forskellige regnskabsmæssige opgørelser. De skal udarbejdes efter samme regnskabspraksis som virksomhedens senest godkendte årsregnskab. 

Virksomheder, som mister mindst 35 % af deres omsætning som følge af COVID-19, kan efter ansøgning få udbetalt en kompensation på mellem 25 og 100 % af deres faste omkostninger i perioden 9. marts - 8. juli 2020. 

Ansøgningen skal vedhæftes forskellige regnskabsmæssige opgørelser. De fleste af disse er for skæve perioder og kræver derfor stor opmærksomhed omkring periodiseringen. Opgørelserne skal tage udgangspunkt i principperne fra virksomhedens senest godkendte regnskab, hvorved forstås et regnskab, der er godkendt den 9. marts 2020 eller tidligere.

 

To opgørelser over omsætningen

Virksomheden skal udarbejde følgende to opgørelser over omsætningen:

  1. En opgørelse af den forventede omsætning i kompensationsperioden.
  2. En opgørelse af den realiserede omsætning i referenceperioden. Det vil som udgangspunkt sige omsætningen i perioden 1. april - 30. juni 2019, men kan også være andre perioder, hvis der foreligger særlige omstændigheder, eller virksomheden er nystiftet. Referenceperioden er tre måneder, uanset om der søges om kompensation for tre eller fire måneder. Erhvervsstyrelsen omregner omsætningen for referenceperioden, så den modsvarer længden af kompensationsperioden.

 

To opgørelser over faste omkostninger

Virksomheden skal også udarbejde to opgørelser over de faste omkostninger:

  1. En opgørelse over virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. 
  2. En opgørelse over virksomhedens realiserede faste omkostninger i perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020 eller – for visse nystiftede virksomheder – en senere periode.

Faste omkostninger defineres i denne forbindelse som omkostninger, der er uafhængige af virksomhedens salg, distribution og produktion, men omfatter fx ikke lønninger. Som eksempler på omfattede omkostninger kan nævnes:

  • Lokale- og ejendomsomkostninger, herunder udgifter til leje af lokaler, udgifter til el, vand og varme, udgifter til nødvendig rengøring samt udgifter til renovation og ejendomsskatter.
  • Udgifter til løbende serviceaftaler, fx leasingydelser, omkostninger til telefoni og internet, kontingenter, udgifter til softwarelicenser, forsikringspræmier (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel mv.), samt faste udgifter til revisor og bogholderi. Sidstnævnte omfatter ikke løn til en evt. ansat bogholder.
  • Udgifter til nødvendig vedligeholdelse af materielle og leasede aktiver, herunder bygninger, lokaler, biler samt maskiner og inventar.
  • Afskrivninger på både materielle og immaterielle anlægsaktiver, fx på driftsmidler, bygninger, ombygning af lejede lokaler samt goodwill.
  • Renter og gebyrer vedrørende virksomhedens gæld. Omfatter ikke afdrag.

 

Hvis det seneste resultat er negativt

Hvis virksomhedens seneste 12-måneders resultat – typisk for 2019 – var negativt efter skat, vil virksomhedens kompensation for de faste omkostninger som udgangspunkt blive begrænset efter et særligt regelsæt. I sådanne tilfælde skal der medsendes en opgørelse af underskuddet, ligesom yderligere dokumentation kan komme på tale.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.