Ingen klimarabat på kantinemomsen

På arbejdspladser med kantineordninger opgøres den særlige kantinemoms i de fleste tilfælde efter en forenklet metode. Den er nemlig nemmest at håndtere. Til gengæld skal reglen følges slavisk. 

En kantineordning er et populært personalegode. Så populær, at mange arbejdsgivere gerne giver et tilskud til driften, for at medarbejdernes egenbetaling kan holdes på et beskedent niveau. Det giver nemlig glade medarbejdere.

Momsreglerne er imidlertid indrettet sådan, at en arbejdsgiver ikke kan nøjes med at betale salgsmoms af den betaling, der opkræves hos de ansatte, hvis mad- og drikkevarer sælges til en pris, der ligger under arbejdsgiverens købs- eller fremstillingspris. I så fald skal der beregnes en særlig kantinemoms.

 

To metoder

Beregningen af kantinemomsen kan ske efter to metoder. Dels efter en konkret kalkulation og dels efter en såkaldt forenklet metode. Vi anbefaler konsekvent den sidstnævnte. Dels fordi den administrativt er nemmest at håndtere. Dels fordi den minimerer risikoen for uenighed med Skattestyrelsen, som erfaringsmæssigt er ganske detaljefikseret, når det kommer til en diskussion af, hvordan kostprisen skal opgøres.

Den forenklede metode findes også i to versioner, hvoraf den ene skal anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden selv fremstiller maden, mens den anden skal bruges i tilfælde, hvor maden købes i færdig stand, hvilket også omfatter tilfælde, hvor maden fremstilles i virksomhedens eget køkken, men af en ekstern kantineoperatør.

Når virksomheden selv fremstiller maden, skal kantinemomsen efter den forenklede metode beregnes af et beløb, der opgøres som 105 % af udgifterne til råvarer med tillæg af 75 % af alle lønomkostninger til kantinepersonalet. Hvis kantinen også leverer mad til møder i virksomheden, kan fremstillingsprisen enten reduceres forholdsmæssigt efter en konkret beregning eller med en fast sats på 3 %-point. Vælges den sidstnævnte mulighed, beregnes kantinemomsen dermed af 97 % af det efter den forenklede metode opgjorte momsgrundlag.

 

Reglen kan ikke fraviges

Hvis kantinemomsen beregnes efter én af de to forenklede metoder, er der ikke nogen mulighed for at fravige beregningsreglen. Det har Landsskatteretten flere gange fastslået. Senest overfor en kommunal kantine, som af byrådet var blevet pålagt at bruge økologiske varer i sin drift, hvilket havde gjort udgifterne til råvarer mv. markant dyrere. 

Ved beregningen af kantinemomsen efter den forenklede metode havde kommunen derfor reduceret grundlaget for kantinemomsen med 25 % med den begrundelse, at beslutningen om anvendelse af økologiske råvarer ikke skete efter eget ønske, men beroede på et eksternt krav, der udsprang af kommunens klimamæssige forpligtelser.

Skattestyrelsen udviste stor forståelse for synspunktet, men fandt ikke, at der var hjemmel til at fravige reglerne og krævede derfor efterbetaling af kantinemoms med i alt 258.296 kr. for årene 2013 og 2014. En afgørelse som Landsskatteretten nu har stadfæstet. Du kan læse afgørelsen her.

I en ældre afgørelse har Landsskatteretten fastslået, at det ved beregningen af kantinemomsen ikke var muligt at medtage kun 60 % af lønningerne til kantinepersonalet, fordi målingen af tidsforbruget til fremstilling af maden kun var foretaget i én af flere af de kantiner, som virksomheden drev på forskellige lokationer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.