Godtgørelse af elafgift ved blandet forbrug

Skattestyrelsen har præciseret, at virksomheder, der bruger strøm både til procesformål og til rumvarme, men som kun måler det samlede forbrug, altid kan få godtgjort elafgift af deres fulde forbrug med satsen for rumvarme. 

Med undtagelse af liberale erhverv kan momsregistrerede virksomheder normalt få godtgjort størstedelen af den elafgift, som de betaler.  

For den del af strømforbruget, som anvendes til belysning, drift af computere og tekniske anlæg mv. – altså til procesformål – kan der i 2020 opnås en godtgørelse på knap 89 øre pr. kWh. Det svarer til 99,6 % af den fulde afgift. Af strøm til el-radiatorer/varmepumper (opvarmning), airconditionanlæg og til el-vandvarmere kan der opnås en godtgørelse på lige over 68 øre (76,5 %) pr. kWh.

 

Blandet forbrug

For virksomheder, der bruger strøm til såvel procesformål som til rumvarme mv., forudsætter godtgørelse med den høje sats af forbruget til procesformål som udgangspunkt, at der sker en konkret måling af dette forbrug via opsatte bimålere. Virksomheden må dog også gerne måle forbruget til rumvarme mv. og så henføre residualen til proces. 

Som eksempel på en virksomhed med blandet forbrug kan nævnes en restaurant, som har elforbrug til maskiner i køkkenet, men som samtidig har elvarme på toiletter og i restauranten. Der kan også være tale om en detailforretning, som har elforbrug til belysning og kasseapparater mv. i butikken, men som også har elvarme på et kundetoilet.

Hvis sådanne virksomheder ikke foretager en præcis måling af de to former for elforbrug, har de som udgangspunkt to muligheder. Enten kan de bruge en af Skattestyrelsens såkaldte standardmetoder, fx den særlige kvadratmeterregel, eller også kan de få godtgørelse med den lave sats – satsen for rumvare – for hele deres forbrug. 

Kvadratmeterreglen indebærer, at der beregnes godtgørelse med den høje sats for hele forbruget, men i godtgørelsesbeløbet modregnes herefter en afgift på 10 kr. på kvadratmeter pr. måned for de lokaler, hvor der anvendes strøm til opvarmning eller komfortkøling. Er der i virksomheden fx et toilet på 6 m2, som opvarmes med en el-radiator, skal godtgørelsen nedsættes med et årligt beløb på 720 kr. 

Hverken muligheden for godtgørelse med den lave sats for det fulde forbrug eller muligheden for anvendelse af kvadratmeterreglen er særlig attraktiv for virksomhederne, men der findes ikke bedre alternativer. Fordeling af elforbruget efter et skøn tillades nemlig ikke, uanset hvor velunderbygget skønnet end er. Vi opfordrer derfor konsekvent alle virksomheder med et blandet strømforbrug til at opsætte bimålere, da udgiften hertil normalt hurtigt er tjent hjem.

 

Uensartet praksis

Selvom godtgørelse med den lave sats altså udgør bundgrænsen for den godtgørelse, som virksomheder med et blandet strømforbrug kan opnå – medmindre særlige forhold gør sig gældende – så er der faktisk en række virksomheder, som i de senere år har fået nægtet enhver form for godtgørelse. Det har nemlig vist sig, at ikke alle afdelinger i Skattestyrelsen har administreret reglerne ens. 

Det har styrelsen nu rådet bod på ved at udsende et styresignal, hvorefter virksomheder, som har fået nægtet enhver form for godtgørelse, nu kan få genoptaget deres angivelser tre år tilbage i tid regnet fra endnu ikke udløbne afgiftsperioder. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.