Forbedrede skattemæssige afskrivningsregler

Beløbsgrænsen for småaktiver forhøjes med øjeblikkelig virkning, mens afskrivningsgrundlaget for visse maskiner og inventar forhøjes til 116 % af kostprisen. Det forhøjede fradrag for FoU-udgifter forlænges til og med 2022. 

Af den politiske aftale af 8. december 2020 om en såkaldt grøn skattereform fremgår, at den særlige ordning med forhøjet skattefradrag for udgifter til forskning og udvikling vil blive forlænget til også at gælde for indkomståret 2022. 

Offentliggørelsen af aftalen skete i samme periode, som Folketinget behandlede et lovforslag om forhøjet fradrag i 2020 og 2021 for de selvsamme udgifter. Et lovforslag, som blev vedtaget kort før jul.

Situationen er derfor nu den, at der i indkomstårene 2020, 2021 og 2022 kan foretages fradrag med 130 % af de afholdte FoU-udgifter. I den nu vedtagne lov for indkomstårene 2020 og 2021 er det bestemt, at der for indkomståret 2020 gælder et loft for fradraget på 845 mio. kr. pr. virksomhed og for indkomståret 2021 et loft på 910 mio. kr. pr. virksomhed. Også for indkomståret 2022 bliver loftet på 910 mio. kr. ifølge det nu fremlagte udkast til lovforslag. 

For sambeskattede selskaber, herunder selskaber, der indgår i en international sambeskatning, gælder loftet for alle de sambeskattede selskaber under ét. Loftet fordeles forholdsmæssigt mellem selskaberne efter størrelsen af deres faktiske udviklingsomkostninger.

Den omstændighed, at en virksomhed har adgang til et fradrag på 1.300 kr. for hver 1.000 kr., der afholdes i forsøgs- og forskningsudgifter, svarer i realiteten til et skattefrit statstilskud på 22 % af merfradraget. Omregnet i kroner udgør tilskuddet 66.000 kr. for hver million kroner, der bruges på forskning og udvikling. Ordningen er primært til glæde for de helt store virksomheder, idet der blandt de mindre og mellemstore kun er relativt få, der har udviklingsomkostninger i større omfang. Dette ændrer dog ikke ved, at bogføringen også hos sådanne bør tilrettelægges, så ekstrafradraget kan udnyttes.

 

Midlertidigt investeringsvindue for driftsmidler

Af den politiske aftale – og af lovudkastet, der skal udmønte aftalen – fremgår desuden, at der i en periode også vil blive givet forhøjet fradrag for investeringer i maskiner og inventar. Her vil der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen. Det vil gælde for fabriksnye anskaffelser i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler, og heller ikke for maskiner, der drives af fossile brændsler, samt skibe.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag vil give virksomhederne en skattebesparelse på lige over 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres, men besparelsen fordeles over mere end ti år, fordi afskrivningen sker efter saldometoden. Ligesom for det forhøjede fradrag for FoU-udgifter er det derfor primært de store virksomheder, som får glæde af reglen.

 

Beløbsgrænsen for småaktiver

Endelig er det besluttet, at beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser permanent skal hæves fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Også denne ændring har virkning for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter.

Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver ikke virksomhederne en skattebesparelse, men alene en marginal rentebesparelse, idet straksafskrivningen træder i stedet for en saldoafskrivning over mere end ti år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.