Folketingets hjælpepakke til erhvervslivet

Selvstændige skal ikke betale B-skat i april og maj måned. Arbejdsgivere skal ikke indbetale A-skat i tre måneder. Og både store og små virksomheder får længere kredit med momsen. Nogle mere end andre. 

I et forsøg på at give virksomhederne en likviditetsmæssig buffer til imødegåelse af de økonomiske konsekvenser af Corona-virussen har Folketinget besluttet af forlænge visse betalingsfrister for skat og moms og forhøje loftet for indeståender på skattekontoen. 

 

Indeholdt AM-bidrag og A-skat

For løn, der udbetales i marts måned 2020, skal indeholdt A-skat og AM-bidrag indbetales som normalt. Det vil for store virksomheder sige den 31. marts 2020 og for mindre og mellemstore virksomheder sige den 10. april 2020. Store virksomheder defineres i denne sammenhæng som virksomheder, der på 12-måneders basis indeholder over 1 mio. kr. i A-skat eller 250.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

For de efterfølgende tre måneder – altså for løn, der udbetales i april, maj og juni måned – forlænges betalingsfristen med fire måneder, jf. nedenstående skema. Det er kun fristen for selve indbetalingen af de indeholdte beløb, som udskydes. Fristen for indberetning af tallene udskydes ikke.

Indeholdt AM-bidrag og A-skat

Udskydelsen af betalingsfristen – der ikke gælder for offentlige arbejdsgivere – betyder, at maj, juni og juli måned bliver betalingsfri for de små og mellemstore virksomheder, mens det for de store virksomheder bliver april, maj og juni måned. 

Til gengæld vil indeholdt A-skat og AM-bidrag for de tre måneder skulle betales sammen med de beløb, der indeholdes i lønudbetalingerne for august, september og oktober måned. Den umiddelbare lettelse af likviditeten modsvares derfor af en tilsvarende forøgelse af behovet for likviditet i disse måneder.

 

Moms

Fristen både for angivelse og for indbetaling af moms forlænges, men kun for de virksomheder, der ønsker dette. Virksomheder med negativt momstilsvar (fx eksport- og visse byggevirksomheder) vil således stadig kunne få udbetalt overskydende beløb senest tre uger efter, at de har angivet deres moms.

Fristforlængelsen er ikke lige lang for alle virksomheder, men afhænger af, om virksomheden normalt afregner moms på månedsbasis (store virksomheder), på kvartalsbasis (mellemstore virksomheder) eller på halvårsbasis (små virksomheder), idet de mindre virksomheder får længere kredit end de store.

Store virksomheder

Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. afregner moms på månedsbasis og skal normalt foretage indbetaling senest den 25. i den efterfølgende måned. Denne frist forlænges med øjeblikkelig virkning med 30 dage, men kun for salg i marts, april og maj måned, jf. dette skema:

Moms - storevirksomheder

Udskydelsen betyder, at april måned bliver betalingsfri. Til gengæld vil der skulle betales moms i juli måned, som ellers normalt er betalingsfri. Til august måned vil der som normalt skulle betales moms både den 17. (for juni) og den 25. (for juli). 

Mellemstore virksomheder

For virksomheder med en årlig omsætning i niveauet 5 - 50 mio. kr. forlænges fristen for betaling af moms for 1. kvartal af 2020 fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020. Altså med tre måneder. Den nye betalingsdato er identisk med fristen for betaling af moms for andet kvartal af 2020. Rent praktisk er der således tale om en sammenlægning af momsperioden for første og andet kvartal.

Små virksomheder

For disse virksomheder med en årlig omsætning på under 5 mio. kr. sammenlægges momsperioden for første og andet halvår af 2020 med den konsekvens, at momsen for første halvår ikke skal betales den 1. september 2020, men først den 1. marts 2021, hvor momsen for andet halvår af 2020 allerede skal betales. En forlængelse på seks måneder.

 

Selvstændiges B-skatterater

Betalingsfristen for de B-skatterater, som selvstændige står til at skulle betale den 20. april og den 20. maj 2020, er udskudt til henholdsvis den 20. juni og den 20. december. En udskydelse på henholdsvis én måned og syv måneder. Forskellen skyldes, at betalingsfristerne er flyttet til de to måneder på året (juni og december), som ellers normalt er betalingsfri, når det gælder B-skatterater. Der bliver således ingen måneder med dobbeltrater, idet de betalingsfrie måneder blot rykkes frem.

Udskydelsen af betalingsfristen ændrer ikke på størrelsen af raterne. For mange selvstændige vil det derfor være mere relevant at overveje en ændring af deres forskudsopgørelse, hvis de forventer en væsentlig lavere indkomst, end hvad der er lagt til grund ved beregningen af de nuværende B-skatterater. En ændring af forskudsopgørelsen vil således kunne eliminere de resterende B-skatterater helt eller delvist, og dermed gøre forlængelsen af betalingsfristen for betydningsløs.

Ender 2020 med et 0-resultat eller et underskud, vil allerede betalte B-skatterater som udgangspunkt først blive tilbagebetalt, når årsopgørelsen for 2020 foreligger. Der er dog mulighed for at anmode Skattestyrelsen om en forskudsudbetaling, hvis det kan godtgøres, at de allerede betalte B-skatterater kommer til at overstige slutskatten. 

 

Acontoskat for selskaber

Første rate af årets acontoskat for selskaber skal betales senest den 20. marts 2020. Hvis et selskab forventer, at dets indkomst for 2020 vil blive væsentligt mindre, end hvad der er lagt til grund ved beregningen af acontoskatten, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv-systemet. Der skal ikke søges om tilladelse hertil hos Skattestyrelsen.

 

Højere loft på skattekontoen

Ikke alle virksomheder er presset på likviditeten. Udskydelsen af fristerne for betaling af skat og moms kan derfor være til økonomisk ulempe i form af negative bankrenter for virksomheder, der gerne vil indbetale tidligere. 

Af hensyn til disse virksomheder er grænsen for, hvor store beløb, der kan stå på virksomhedens skattekonto forhøjet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Den nye grænse – som kræver et aktivt tilvalg – gælder kun frem til udgangen af november måned 2020.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.