Arvefinte holder ikke altid

Der kan måske spares mange penge i arveskat ved til sin tid at lade en udelukkende almenvelgørende organisation få en del af din formue, men det er vigtigt at kende reglerne.

I mange testamenter er det bestemt, at hele eller dele af en formue skal tilfalde en velgørende organisation – fx Hjerteforeningen, Læger Uden Grænser eller Kattens Værn – ved testators død. Det kan der være flere årsager til. Først og fremmest at testator sympatiserer med organisationens formål, men også fordi der herved kan spares arveafgift 

Normalt skal der betales 15 % i arveafgift af den del af en bo-formue, der overstiger et beløb på 301.900 (2020-sats). Sad afdøde i uskiftet bo, er der to bundfradrag. Af arv, der tilfalder personer, som ikke var nærtstående med afdøde, fx søskende, nevøer og niecer eller venner og bekendte, udgør arveafgiften dog 36,25 %. 

Tilsvarende gælder for arv til foreninger. Arv, der tilfalder organisationer med et udelukkende almenvelgørende formål, er dog helt fritaget for arveafgift (0 %). Indsættes en sådan organisation som arving i et bo, hvor en del af arven skal tilfalde personer der ikke er nærtstående med testator, kan den samlede afgift tilmed reduceres, ved at lade den velgørende organisation betale afgiften af den del af formuen, der skal tilfalde disse. Der skal nemlig ikke betales afgift af den fordel, der ligger i, at andre betaler ens afgift. 

Landsskatteretten har med kort tids mellemrum offentliggjort to afgørelser, der viser, at kravet om, at den velgørende organisation skal have et udelukkende almenvelgørende formål, skal forstås helt bogstaveligt. Selv det mindste biformål kan vælte læsset. Det samme gælder, hvis det kun bliver en mindre kreds, der kan komme i betragtning, når der skal uddeles legater.

 

Flidspræmie til student og støtte til hospitalspersonale

Den ene sag handlede om et dødsbo med en formue på ca. 3,1 mio. kr., der i sin helhed skulle tilfalde en fond, hvis væsentligste formål var at hjælpe dyr af enhver art. Både husdyr, kæledyr, vilde dyr samt pattedyr i havet omkring Danmark.

Fonden havde dog også to helt små biformål. For det første skulle den yde støtte i form af en årlig flidspræmie til en student ved et bestemt gymnasium. For det andet skulle fonden betale for vedligeholdelsen af et specifikt urnegravsted. Uagtet at biformålene var nok så beskedne, fandt Landsskatteretten, at fonden ikke kunne anses for at have et udelukkende almenvelgørende formål. Der skulle derfor betales 36,25 % i arveafgift. 

Den anden sag handlede om et tilfælde, hvor det i et testamente var bestemt, at en del af en formue skulle tilfalde en fond, hvis formål skulle være at yde støtte til personalet på et bestemt hospital. Tanken var, at formuen over en periode på ca. 15 år sammen med afkastet skulle anvendes til uddeling af legater til de ansatte til brug for studierejser eller videnskabelige arbejder til gavn for hospitalets patienter.

Også i dette tilfalde fastslog Landsskatteretten, at fonden ikke kunne anses for at have et udelukkende almenvelgørende formål. Ikke fordi fonden havde et biformål, men fordi pengene kom en for snæver kreds til gode. Almenkravet forudsætter nemlig, at midlerne kommer en videre kreds til gode. Der skulle derfor betales arveafgift med 36,25 %.

 

Hvis du vil vide mere

Ikke kun reglerne om arveafgift, men også reglerne om beskatning af dødsboer er ganske komplicerede. Hvis du ønsker en konkret vurdering af dine egne forhold, er du altid velkommen til at kontakte os herom. Vi har lokale skatteeksperter i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.