Skattefordel til virksomheder, der køber original kunst

Virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

Normalt kan virksomheder hverken fradrage eller afskrive på udgifter til køb af kunst, fordi den slags i modsætning til maskiner og bygninger ikke antages at falde i værdi som følge af brugen. Til gengæld er gevinster ved salg af kunst normalt skattefrie, hvis værket ikke er købt med videresalg for øje.

Der findes imidlertid en undtagelse.  For såkaldte førstegangskøb – altså kunst der købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har værket i kommission for denne – kan udgifterne enten fradrages eller afskrives. I så fald sker der imidlertid også beskatning ikke bare af genvundne afskrivninger, men også af egentlige gevinster, hvis værket en dag sælges. Virksomheden må altså træffe et valg i forbindelse med købet af kunstværket, om den vil have fradrag for udgiften, eller om den vil have muligheden for på sigt at score en skattefri gevinst. De fleste vælger formentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skatteministeriet, at danske virksomheder årligt køber kunst for 200 mio. kr., men tallet i dag er efter alt at dømme højere. Af en nylig artikel på finans.dk fremgik således, at antallet af virksomheder, der køber kunst, ifølge Dansk Erhverv har været markant stigende over de seneste 10 år, og at kunst på arbejdspladsen er blevet ligeså almindeligt som frugtordninger.

 

Reglerne for førstegangskøb

Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op, kan fratrækkes fuldt ud, hvis købesummen ikke overstiger et beløb på 13.800 kr. (normalt) ex. moms. Er anskaffelsessummen højere kan udgiften afskrives efter saldometoden (men på en særskilt konto) med 25 % om året.

Udgifter til køb af kunst, der indføjes i en bygning til udsmykning af denne, kan afskrives med 4 % årligt. Det gælder også, selv om bygningen ikke anvendes til et afskrivningsberettiget formål, altså fx en kontorbygning. Det er uden betydning for afskrivningsmuligheden om den kunstneriske udsmykning af bygningen sker i forbindelse med bygningens opførelse eller tilføjes på et senere tidspunkt. Et kunstværk anses for indføjet i en bygning, hvis det er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til denne eller dennes nære omgivelser.

 

Moms

Momsregistrerede virksomheder, der indkøber kunstværker til udsmykning i denne, kan som altovervejende hovedregel fradrage momsen af købesummen. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.