Sammendragning af poster i resultatopgørelsen

Mange mindre og mellemstore virksomheder benytter sig af muligheden for – af konkurrencemæssige årsager – ikke at oplyse deres nettoomsætning og visse andre hovedtal i deres årsregnskab.

Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) har efter årsregnskabsloven ret til at sammendrage visse poster i deres resultatopgørelse. En mulighed som mange udnytter. Dem, der benytter sig af muligheden, gør det typisk for ikke at give kunder og konkurrenter oplysninger om størrelsen af deres nettoomsætning og bruttomargin.


Hvilke poster kan sammendrages?

En sammendragning betyder, at den første post i resultatopgørelsen bliver årets bruttofortjeneste eller bruttotab. Antallet af poster, der i givet fald skal sammendrages, afhænger af, om virksomheden anvender den artsopdelte eller den funktionsopdelte resultatopgørelse.

Anvendes den artsopdelte resultatopgørelse – det mest almindelige – er det posterne nettoomsætning, ændringer i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpevarer samt andre eksterne omkostninger, som kan sammendrages.

Anvendes den funktionsopdelte resultatopgørelse, er det posterne nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter, der kan lægges sammen. 

Uanset om der anvendes en arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse, kan der ikke vælges mellemløsninger, hvor kun visse af de nævnte poster sammendrages. Enten fuld sammendragning eller ingen sammendragning.


Redegørelse for anvendt regnskabspraksis

Selvom nettoomsætningen ikke vises i resultatopgørelsen, skal der under anvendt regnskabspraksis stadig oplyses om virksomhedens kriterier for indregning af omsætning. Det sammen gælder for oplysning om indregning og måling af de øvrige sammendragne poster.


Oplysninger i skattebilaget

Virksomheder, der i deres årsregnskab sammendrager poster i resultatopgørelsen, skal i deres skattebilag eller lignende medtage en specifikation af de sammendragne tal, sådan at skattemyndighederne kan se alle tallene. Det følger af mindstekravsbekendtgørelsen. Muligheden for sammendragning gælder således kun i regnskabsmæssig henseende.


Større virksomheder

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D kan ikke foretage sammendragning, selvom de måtte mene, at dette konkurrencemæssigt er til skade for dem. Gør de det alligevel, skal selskabets revisor tage forbehold i sin erklæring og så vidt muligt medtage de manglende oplysninger i denne. Reelt består der således ingen mulighed for disse virksomheder for at skjule oplysningerne.

I det år, hvor en virksomhed vokser fra regnskabsklasse C (mellem) til C (stor), og dermed ikke længere har mulighed for sammendragning af poster i resultatopgørelsen, kan virksomheden godt vise sammenligningstal for de foregående år i sammendraget form.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.