Sådan gennemføres en nedsættelse af selskabskapitalen

Kapitalkravene til både anparts- og aktieselskaber er nedsat, hvilket gør det relevant at overveje en kapitalnedsættelse i nogle selskaber. Især hos dem, der har et overført underskud.

Kapitalkravet til aktieselskaber blev sidste år nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr., og i foråret 2019 blev kapitalkravet til anpartsselskaber nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. De reducerede kapitalkrav betyder, at en lang række selskaber kan frigøre en del af deres bundne midler via en kapitalnedsættelse, hvis de ønsker det.
 
En kapitalnedsættelse kræver, at der afholdes en generalforsamling, hvor nedsættelsen besluttes, og hvor vedtægternes bestemmelse om kapitalens størrelse ændres. Beslutningen skal efterfølgende anmeldes til Erhvervsstyrelsen via virk.dk senest to uger efter generalforsamlingsdatoen.
 

Nedsættelse til dækning af underskud

Den mest almindelige årsag til, at et selskab ønsker at nedsætte sin kapital, er, at selskabet har et overført underskud, som kapitalnedsættelsen skal anvendes til hel eller delvis dækning af.

I sådanne tilfælde – altså hvor nedsættelsen ikke overstiger det overførte underskud – gennemføres kapitalnedsættelsen alene ved en bogholderimæssig postering. Den kræver ikke indrykning af proklama og er derfor nem at effektuere.
 

Nedsættelse til udbetaling eller til henlæggelse

I tilfælde, hvor kapitalnedsættelsen ønskes gennemført med henblik på at udbetale beløbet til ejerne eller for at henlægge beløbet til en særlig reserve, herunder til overført overskud, skal der i forlængelse af generalforsamlingsbeslutningen indrykkes proklama. Først efter udløbet af fire ugers-fristen for denne kan nedsættelsen gennemføres endeligt. Dette kan enten ske automatisk eller manuelt.

Hvorvidt det skal ske på den ene eller anden måde vælges i forbindelse med registreringen på virk.dk. Vælges automatisk gennemførelse af kapitalnedsættelsen, kan Erhvervsstyrelsen automatisk registrere den nye kapital, når der er forløbet fire uger efter proklamafristens udløb. Automatisk gennemførelse forudsætter, at de nye vedtægter er indsendt i forbindelse med registreringen. Er der valgt manuel gennemførelse, er kapitalnedsættelsen ikke endelig, før der efter udløbet af proklamafristen foretages en registrering af virksomheden selv. Hvis det haster med at få registreret nedsættelsen, vil en manuel gennemførelse derfor kunne ske hurtigere end en automatisk gennemførelse.

En kapitalnedsættelse med henblik på udlodning eller til henlæggelse forudsætter, at nedsættelsen er forsvarlig set i forhold til selskabets samlede kapitalberedskab.
 

Indregning af kapitalnedsættelsen i årsregnskabet

En kapitalnedsættelse kan først indregnes i årsregnskabet, når den er gennemført. En kapitalnedsættelse, der udelukkende sker til dækning af underskud, er gennemført på datoen for generalforsamlingen.

En kapitalnedsættelse, der kræver indrykning af proklama, anses først for gennemført, når proklamafristen er udløbet. En nedsættelse, der er i gang hen over balancedagen, kan altså ikke indarbejdes i årsregnskabet. Der skal i stedet gives oplysning om nedsættelsen i noterne og eventuelt i ledelsesberetningen. Tilsvarende gælder også, hvis proklamafristen rent faktisk er udløbet på balancedagen, men ledelsen på dette tidspunkt ikke endeligt har besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.