Regnskabsmæssige konsekvenser af de nye ferieregler

Selvom den nye ferielov i princippet først har virkning fra den 1. september 2020, så får den allerede betydning for regnskaber for regnskabsår, der slutter efter den 31. august 2019, fx den 30. september eller 31. december.

Med den nye ferielov ændres ferieåret til at omfatte perioden 1. september til 31. august, og perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020 kommer i den forbindelse til at fungere som en overgangsperiode til det nye system med samtidighedsferie.

De feriepenge, som optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 30. august 2020, vil skulle indefryses og kommer først til udbetaling, når medarbejderen engang går på pension. Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der skal passe på pengene indtil udbetalingstidspunktet, men denne kan dog frigøre sig for forpligtelsen ved at indbetale pengene til LD. Det forventes mange at gøre. LD forventer således at få indbetalt op mod 100 mia. kr. til den nye feriefond.

Regnskabsmæssigt vil de nye regler få betydning for alle regnskaber, der skal aflægges med skæringstidspunkt efter den 31. august 2019. Dels fordi de feriepenge, som medarbejderne optjener efter den 1. september 2019, bliver en del af den saldo, som skal indefryses. Dels fordi det ikke længere bliver muligt at anvende den såkaldte summariske metode til opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse, fordi forudsætningerne for denne metode – som formentlig størstedelen af landets virksomheder ellers bruger i øjeblikket – ikke længere vil være gældende. 

Fremover skal den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse for funktionæransatte således altid opgøres efter den konkrete metode. For virksomheder, der hidtil har anvendt den summariske metode, anbefaler vi derfor, at det allerede for årsregnskabet for 2018 overvejes at skifte princip, således at man med det samme bliver bekendt med den konkrete metode og får indført de nødvendige systemer til håndtering af denne. 

Overgangen til de nye regler forventes samlet set at betyde, at virksomhedernes regnskabsmæssige feriepengeforpligtelser fremover vil blive væsentligt lavere end efter de gældende regler.


Den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse pr. 31. december 2019

For et selskab med kalenderårsregnskab vil forpligtelsen ultimo 2019 bestå af tre dele. Dels af en resterende saldo for ferie optjent i 2018. Dels af ferie optjent i perioden 1. januar - 31. august 2019 til afholdelse i 2020 efter de gamle regler. Og endelig af ferie optjent i perioden 1. september - 31. december 2019, hvor beløbet skal indefryses. 

Både når det gælder restferien for 2018 og ferie optjent i de første otte måneder af 2019, vil feriepengeforpligtelsen pr. 31. december 2019 for denne dels vedkommende skulle opgøres efter den konkrete metode. Altså på baggrund af den enkelte medarbejders faktiske feriesaldo og faktiske lønforhold og med tillæg af ferietillægget på normalt 1 % samt medarbejderens eventuelle tilgodehavende feriefridage. 

Feriepengeforpligtelsen for perioden 1. september - 31. december 2019 skal opgøres på anden vis, nemlig på samme måde, som forpligtelsen for en fratrådt medarbejder opgøres. Det vil sige som 12,5 % af den feriepengeberettigede løn for den enkelte medarbejder i den pågældende 4-månedersperiode. Denne del af forpligtelsen vil i balancen pr. 31. december 2019 skulle præsenteres som langfristet gæld. Vælger virksomheden på sigt at indbetale pengene til LD, vil forpligtelsen ved udgangen af 2020 skulle præsenteres som kortfristet gæld, da beløbet i givet fald vil skulle indbetales til LD i løbet af 2021.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.