Præsentation af personaleomkostninger i årsregnskabet

Den regnskabsmæssige definition af ”personaleomkostninger” er relativt snæver og omfatter langt fra alle medarbejderrelaterede omkostninger. En del omkostninger skal derfor medtages under ”andre eksterne udgifter”.

Regnskabsposten ”personaleomkostninger” omfatter det samlede vederlag til virksomhedens ledelse og ansatte, men kun de omkostninger, som er afledt af selve ansættelsesforholdet. I koncerner, hvor ét selskab betaler for lån af ansatte i et andet selskab og overtager instruktionsbeføjelser mv. i forhold til disse, skal betalingen herfor henføres til personaleomkostninger hos det selskab, der låner, og et tilsvarende beløb modregnes i personaleomkostningerne hos det selskab, der låner medarbejderne ud.

Personaleomkostninger omfatter i årsregnskabslovens forstand kun tre typer af omkostninger, nemlig ”lønninger”, ”pensioner” og ”andre omkostninger til social sikring”. Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal specificere disse udgifter, mens virksomheder i regnskabsklasse B kun er forpligtet til det, hvis de anvender den artsopdelte resultatopgørelse, og posterne ikke allerede er specificeret direkte i resultatopgørelsen.


Lønninger

Denne post omfatter følgende:

 • Udbetalt A- og B-indkomst, herunder vederlag til bestyrelsesmedlemmer
 • Udbetalte feriepenge og regulering af hensættelser til feriepenge- og feriefridageforpligtelser
 • Jubilæumsgratialer, uanset om disse er skattepligtige eller ej
 • Fratrædelsesgodtgørelser
 • Medarbejdernes andel af pensionsindbetalinger, herunder til ATP.


Pensioner

Heri indgår kun den såkaldte arbejdsgiverandel af de samlede indbetalinger til medarbejdernes pensionsordninger, herunder i første række arbejdsmarkedspensioner. Udbetaler virksomheden selv pension til tidligere ansatte, indgår også sådanne i denne post.


Andre omkostninger til social sikring

Dette omfatter virksomhedens ATP-bidrag, bidrag til arbejdsskade- og andre former for syge- og ulykkesforsikringer samt bidrag til AER, barselsfond og lignende.


Øvrige medarbejderudgifter

Der findes en lang række medarbejderrelaterede udgifter, som ikke skal præsenteres under personaleomkostninger, men under ”andre eksterne udgifter”. Det gælder fx:

 • Udbetalte skattefrie godtgørelser i form af kørepenge og diæter
 • Udgifter til arbejdstøj
 • Kursus- og øvrige uddannelsesudgifter
 • Udgifter til julefrokoster, firmafester og øvrige medarbejderarrangementer
 • Bidrag til personaleforeninger
 • Udgifter til firmabiler (uanset om de er på hvide eller gule plader), firmatelefoner, internet hos medarbejdere, funktionærboliger og medarbejdersommerhuse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.