Overgang fra regnskabsklasse B til C og omvendt

Der findes særlige regler, der har til hensigt at gøre overgangen fra klasse B til C så lempelig som mulig, men det er ikke altid en fordel at gøre brug af dem. Ved overgang fra C til B gælder der ingen særregler. 

Grænsen for overgang mellem regnskabsklasse B og C ligger ved en nettoomsætning på 89 mio. kr., en balancesum på 44 mio. kr. og gennemsnitligt 50 heltidsbeskæftigede. Skift mellem regnskabsklasserne sker, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår – enten i opadgående eller i nedadgående retning – overskrider to af de tre grænser, men skiftet effektueres i givet fald med virkning for årsregnskabet for det andet år. 


Overgang fra B til C

Overgangen betyder naturligvis, at regnskabet skal aflægges efter reglerne for regnskabsklasse C. Der findes dog fem lempelser, som virksomheden kan – men ikke skal – benytte for at lette overgangen.

  1. Virksomheden kan vælge først at indregne IPO i værdien af aktiver – fx et varelager – der er fremstillet fra og med det regnskabsår, hvori virksomheden overgår til at aflægge regnskab efter reglerne for regnskabsklasse C.
  2. For aktiver, der ikke ejes af virksomheden – fx finansielt leasede aktiver – kan virksomheden vælge kun at indregne sådanne i forhold til aftaler, der er indgået fra og med det regnskabsår, hvor reglerne for regnskabsklasse C første gang anvendes.
  3. Der er alene krav om indregning af igangværende arbejder for fremmed regning efter produktionsmetoden, hvis arbejdet er påbegyndt i det år, hvor regnskabet aflægges efter reglerne for regnskabsklasse C.
  4. Virksomheden kan i overgangsåret undlade at tilpasse sammenligningstal for tidligere år.
  5. Virksomheder, der overgår direkte fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C Stor, kan derudover vælge først at indregne udviklingsomkostninger fra og med det første regnskab, som aflægges efter reglerne for regnskabsklasse C Stor.

Den omstændighed, at årsregnskabsloven giver mulighed for at anvende de særlige overgangsregler, er ikke ensbetydende med, at dette altid er hensigtsmæssigt. Bagsiden ved at anvende disse regler er nemlig, at ensartede aktiver vil blive behandlet efter to forskellige regelsæt. Det hænder derfor, at vi anbefaler at lade ændringen af anvendt regnskabspraksis ske efter de almindelige regler herfor. Det vil sige med tilbagevirkende kraft og med ændring af sammenligningstal.


Overgang fra C til B

Der findes ingen særlige regler for overgang i nedadgående retning. Ledelsen kan derfor vælge mellem følgende to muligheder:

  1. Ændre regnskabspraksis efter de almindelige regler herfor. Det vil sige med tilbagevirkende kraft og med tilpasning af sammenligningstal.
  2. Forsætte med at anvende reglerne for regnskabsklasse C. I givet fald skal det under anvendt regnskabspraksis anføres, at regnskabet aflægges efter bestemmelserne for regnskabsklasse B med tilvalg af regler for regnskabsklasse C. Denne mulighed kan især være interessant for virksomheder, der bevæger sig tæt på grænsen mellem de to regnskabsklasser og måske snart igen vil skulle aflægge regnskab efter regnskabsklasse C-reglerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.