Nye ændringer til årsregnskabsloven

Selvom de nye regler i princippet først har virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020, så er det tilladt at bruge dem allerede i de regnskaber for 2018, som snart skal udarbejdes.

Lige før jul vedtog Folketinget en række ændringer af årsregnskabsloven. Der er tale om ændringer både for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Brug af nye IFRS-standarder 

Med lovændringen gives både B- og C-virksomheder mulighed for, at de ved regnskabsaflæggelsen efter årsregnskabsloven kan anvende reglerne fra de nye internationale regnskabsstandarder, IFRS 15 om indtægter fra kontrakter med kunder og IFRS 16 om leasing. Altså for specifikke områder.

Det er dog frivilligt for virksomhederne, om de vil bruge disse regler. De nugældende regler for fx leasing med opdeling i henholdsvis operationel leasing og finansiel leasing og med krav for klasse C-virksomheder om at aktivere finansiel leasing, er således stadig en mulighed.

Interessen for at anvende IFRS-standarder vil formentlig være størst blandt danske datterselskaber af udenlandske koncerner, hvor koncernen som sådan aflægger regnskab efter de internationale standarder. Her betyder lovændringen, at et dansk datterselskab nu i højere grad kan ensarte sin regnskabspraksis med resten af koncernen uden at skulle overgå til at aflægge regnskab efter IFRS. Det vil mange nok glæde sig over.

Øvrige ændringer for B-virksomheder

Blandt de mere væsentlige af de øvrige ændringer kan nævnes:

  • Muligheden for at præsentere en egenkapitalspecifikation som en note er fjernet. Hvis en klasse-B virksomhed frivilligt vil præsentere en specifikation af egenkapitalen, skal det ske efter reglerne for C-virksomheder.
  • Der er indført en ny reserve under egenkapitalen. En dagsværdireserve til håndtering af valutakursreguleringer og dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter, der føres over egenkapitalen. Der er ikke tale om en bunden reserve. Den nye reserve skal suppleres af en note om bevægelserne på denne.
  • En aktivitet i udlandet, hvor der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, og hvor aktiviteten ikke løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme, skal omregnes til balancedagens kurs. Med den nye lov er det præciseret, at valutakursgevinster og -tab, der konstateres ved sådanne omregninger, skal indregnes i en særlig reserve under egenkapitalen. Sådanne gevinster og tab kan ikke indregnes i fx ”overført resultat”, men skal indregnes i en særlig reserve. Der er tale om en ikke-bunden reserve, som både kan være positiv og negativ, og som skal opløses, når det indregnede beløb realiseres.
  • Skemakravene til årsregnskabsloven er ændret. I den forbindelse er begrebet ”kapitalinteresser” indført. Definitionen af ”associerede virksomheder” er samtidig justeret. Disse virksomheder indgår nu som en del af kapitalinteresserne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.