Ny mulighed for skattekredit ved salg af erhvervsejendomme

Med virkning fra nytår er der indført en ny sælgerpantebrevsmodel, der giver sælgere af alle typer af erhvervsejendomme et større incitament til at modtage pantebreve som betaling.

Kort før jul vedtog Folketinget et lovforslag om at indføre en særlig sælgerpantebrevsmodel, der giver sælgeren af en erhvervsejendom mulighed for at udskyde beskatningen af hele eller dele af en ejendomsavance – men ikke af genvundne afskrivninger – i de tilfælde, hvor en del af købesummen vederlægges med et pantebrev.

Reglerne er i første række ment som en håndsrækning til landbrugserhvervet, fordi unge landmænd ofte har svært ved at få finansieret et gårdkøb, men faktisk kan reglerne anvendes ved overdragelse af alle typer af erhvervsejendomme, ligesom de kan bruges af både personer og selskaber. Dog kan reglerne ikke anvendes ved overdragelser mellem en hovedaktionær og dennes selskab og heller ikke mellem koncernforbundne selskaber. Til gengæld kan reglerne godt anvendes ved overdragelse mellem familiemedlemmer.


Nærmere om de nye regler

Det er frivilligt at bruge de nye regler. I de tilfælde, hvor de anvendes, kan beskatningen af en del af ejendomsavancen udskydes, så der i stedet for beskatning i salgsåret sker beskatning med lige store årlige beløb i de efterfølgende 10 år. Der er således i princippet tale om en rentefri kredit med skatten.

Det beløb, der udskydes til beskatning, kan ikke overstige 10 % af den kontantomregnede salgssum for ejendommen og heller ikke kontantværdien af det udstedte sælgerpantebrev. Hvis der ved salg af en ejendom til 20 mio. kr. kun udstedes et sælgerpantebrev på 1,5 mio. kr., er det altså kontantværdien af pantebrevet, som udgør overgrænsen for, hvor stor en del af ejendomsavancen der kan udskydes.

For selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, er det bestemt, at de af loven omfattede sælgerpantebreve kan forblive i virksomheden og ikke skal anses for hævet.

Skattepligtige, der ønsker at bruge reglerne, skal meddele dette til Skatteforvaltningen i forbindelse med indsendelse af oplysningsskemaet (selvangivelsen) for salgsåret. Der skal vedhæftes en kopi af sælgerpantebrevet og en opgørelse af ejendomsavance med oplysning om, hvor stort et beløb der udskydes til beskatning i senere år.

De nye regler har virkning for aftaler om salg af erhvervsejendomme, der indgås den 1. januar 2020 eller senere. Det forventes, at reglerne vil blive brugt ved salg af ejendomme med en samlet købesum på 4 mia. kr. årligt, og at der hvert år vil blive udskudt ejendomsavancer på op til 1 mia. kr. til senere beskatning.


Eksempel

Virkningen af de nye regler kan illustreres med følgende eksempel, der er hentet fra lovens forarbejder:

En ejendom sælges for en kontantomregnet salgssum på 30 mio. kr. Sælgerens skattemæssige ejendomsavance udgør 5 mio. kr. Køberen udsteder et sælgerpantebrev med en pålydende værdi på 3,75 mio. kr. og en kursværdi på 3 mio. kr. (kurs 80). 3/5 af ejendomsavancen (= 3 mio. kr.) kan dermed udskydes til beskatning i senere år. 

Pantebrevet afdrages over 10 år. Ved hvert årlige afdrag på 375.000 kr. skal sælgeren – både personer og selskaber – beskattes af 20 % af afdraget som en kursgevinst på pantebrevet samt af 300.000 kr. (1/10) af den udskudte ejendomsavance.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.