Moms ved salg af ydelser vedrørende fast ejendom i udlandet

Den omstændighed, at en virksomhed i skattemæssig forstand har et fast driftssted i et andet land, indebærer ikke i sig selv, at virksomheden i momsmæssig henseende har et fast forretningssted samme sted. 

Skatteforvaltningen har for nylig offentliggjort en afgørelse fra Skatterådet om de momsmæssige konsekvenser for en udenlandsk virksomhed, der skulle levere visse ydelser i forbindelse med idriftsætning af et palletransportsystem i Danmark. Afgørelsen er et godt eksempel på de særlige registreringsregler, som gælder på momsområdet, men er også relevant for danske virksomheder, der udfører arbejder på fast ejendom i udlandet.

Sagen angik et tilfælde, hvor en dansk virksomhed til sit danske lager havde bestilt et nyt og meget stort palletransportsystem hos en tysk virksomhed (totalentreprenøren), der imidlertid havde hyret en anden tysk virksomhed (underleverandøren) til at sætte systemet i drift og herunder levere og installere software samt montere kabler og kabelveje.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om underleverandøren var betalingspligtig for dansk erhvervelsesmoms af sin levering af ydelser vedrørende den faste ejendom i Danmark til hovedentreprenøren. Dette svarede Skatterådet nej til. 

Resultatet var derfor, at den tyske underleverandør skulle fakturere sit arbejde til den tyske hovedentreprenør uden moms efter reglerne om reverse charge, og at hovedentreprenøren herefter havde pligten til at betale erhvervelsesmoms i Danmark, men havde samtidig adgang til fradrag for et tilsvarende beløb som købsmoms.

Skatterådet begrundede sin afgørelse med, at underleverandørens arbejde måtte anses for levering af ydelser vedrørende fast ejendom, da anlægget ville udgøre en integreret del af lagerbygningen, og underleverandøren ikke kunne anses for at have et fast forretningssted i Danmark, men blot udførte en installations- og monteringsopgave her. Dette gjaldt, uanset at underleverandøren i skattemæssig henseende havde fast driftssted her i landet. 


Kommentar

Selvom afgørelsen isoleret set handler om forholdet mellem to tyske virksomheder, så er den interessant også for danske virksomheder. 

For det første fordi den fint illustrerer, at et fast forretningssted i momsmæssig henseende ikke er det samme som et fast driftssted i skattemæssig forstand. Se eventuelt nærmere om praksis i forhold til sidstnævnte i denne artikel.

For det andet fordi den bidrager til forståelsen af begrebet ”ydelser vedrørende fast ejendom”, som ikke kun omfatter bygningen som sådan, men også maskiner og udstyr som indgår i – og er en integreret del af – denne. Kvalifikationen har momsmæssig betydning, da levering af varer til installationer, som ikke vedrører fast ejendom, behandles efter andre regler.

For det tredje fordi der som udgangspunkt vil gælde det samme – blot med modsat fortegn – for danske virksomheder, der leverer anlæg til andre lande. En dansk virksomhed, der som hovedentreprenør skal levere et anlæg til en kunde i et andet EU-land, vil således ofte være betalingspligtig for moms af ydelser, som indkøbes til projektet hos en anden dansk virksomhed (underleverandør), idet begreberne ”fast forretningssted” og ”ydelser vedrørende fast ejendom” er baseret på EU-direktiver og derfor fortolkes nogenlunde ens i de enkelte lande. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.