Moms ved salg af lejligheder, der kort har været udlejet

Landsskatteretten har i to nye kendelser underkendt Skatterådet i sager om moms ved salg af ejerlejligheder, der er opført med henblik på udlejning, men som sælges efter relativt kort tid. 

For ejendomme, der opføres med henblik på udlejning, kan momsen af byggeomkostningerne ikke afløftes. Hvis der er tale om en beboelsesejendom, er dette dog normalt til at leve med, da udlejning til sådanne formål er fritaget for moms. I det lange løb udligner dette derfor ulempen ved den manglende fradragsret for købsmomsen.

Hvis en udlejningsejendom sælges inden fem år efter ibrugtagningen, har skattemyndighederne efter hidtidig praksis indtaget det standpunkt, at sælgeren af ejendommen skal betale moms af salgssummen, fordi der i momsmæssig forstand i så fald er tale om en ny bygning. Den slags er nemlig omfattet af momspligt, uanset om køberen har haft fradrag for købsmomsen eller ej. Denne praksis er imidlertid for nylig underkendt af Landsskatteretten i to tilfælde.


Sagen om ejendommen med de to ejerlejligheder

Sagen handlede om et lille ejendomsselskab, som i 2014 opførte en beboelsesejendom med to ejerlejligheder med henblik på udlejning af disse. Den ene lejlighed blev ledig allerede efter mindre end et års udlejning, og i stedet for at finde en ny lejer ønskede selskabet at sælge lejligheden.

I et bindende svar udtalte Skatterådet, at et sådant salg ville blive anset for momspligtigt. Angiveligt fordi et sådant salg måtte anses for at have indgået i overvejelserne allerede fra starten, idet selskabet havde handlet med ejendomme i flere tilfælde.

Denne afgørelse blev ændret af Landsskatteretten, som i sin afgørelse fastslog, at lejligheden var opført med henblik på udlejning, at selskabet ikke havde haft fradrag for momsen af opførelsesomkostningerne, og at lejligheden havde været udlejet på almindelige markedsvilkår, uden nogen tidsbegrænsning og uden købsoption for lejeren. Derfor var der ikke grundlag for at anse et salg for momspligtigt.


Sagen om kapitalfondens ejerlejlighedsejendom

Sagen drejede sig om et selskab, der i 2013 opførte en beboelsesejendom med et større antal lejligheder, der allerede fra starten blev udstykket i ejerlejligheder. Opførelsen skete med henblik på udlejning af lejlighederne, hvilket straks skete.

Selskabet var oprindelig ejet af et pensionsselskab, der imidlertid i 2014 solgte samtlige aktier til en kapitalfond, der allerede året efter – angiveligt på grund af ændrede markedsvilkår – traf beslutning om at lade selskabet sælge ud af lejlighederne i takt med, at disse blev ledige. Også i dette tilfælde – og med samme begrundelse som i den ovenfor omtalte afgørelse – fastslog Landsskatteretten, at salget ikke ville være omfattet af momspligt.


Kommentar

I vores optik er det uundgåeligt, at Skatteforvaltningen må ændre sin praksis på baggrund af disse afgørelser, da de går imod den hidtidige linje. Foreløbig har Skatteforvaltningen imidlertid intet meldt ud. Indtil videre råder vi derfor til, at der udvises forsigtighed med uden videre at lægge til grund, at salg af nyere hidtil udlejede ejerlejligheder altid kan ske uden moms, da dette beror på en samlet vurdering af de konkrete forhold.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.