Moms, når foreninger afholder messer, kongresser og udstillinger

Foreninger skal almindeligvis ikke betale moms af hverken entreindtægter eller deltagergebyrer, når de afholder årsmøder, kongresser, messer og udstillinger og heller ikke af indtægter ved salg af annoncer og standpladser.

Selvom både entreindtægter og indtægter ved salg af annoncer og standpladser umiddelbart forekommer at være tættere på økonomisk virksomhed – og dermed momspligt – end kontingentindtægter, så kan sådanne indtægter alligevel godt være momsfrie for en forening.
 
Momsfritagelse af de nævnte indtægter forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Foreningen skal have et bestemt foreningsmæssigt formål.
  2. Salget skal ske i forbindelse med udøvelsen af formålet.
  3. Foreningens overskud skal anvendes til formålet.
  4. Momsfritagelsen må ikke skabe konkurrenceforvridning.
  5. Leveringen af ydelsen må ikke være af forretningsmæssig art.

Momsfritagelsen er et tilbud. En forening kan således godt vælge at lade sig momsregistrere i forhold til aktiviteten, hvis dette kan være en fordel. Det er det dog sjældent. 


Foreningens formål

Ikke kun de traditionelle sygdomsbekæmpende foreninger samt foreninger indenfor idrætsverdenen kan blive fritaget for moms. Det kan nemlig alle foreninger med et formål enten af politisk, fagforeningsmæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller som har at gøre med borgerlige rettigheder.


Udøvelse af foreningens formål

Det er en forudsætning for momsfritagelse, at indtægterne oppebæres i forbindelse med udøvelse af foreningens formål. En sygdomsbekæmpende forening, der i forbindelse med afholdelse af sit årsmøde opnår indtægter ved salg af annoncer i invitationer og i programmet samt ved salg af udstillingspladser til relevante virksomheder, kan således være fritaget for moms af disse indtægter, fordi de opnås i forbindelse med udøvelsen af foreningsformålet. Det fremgår fx af en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet om en sådan forening. På samme måde kan idrætsforeninger fritages for moms i forbindelse med afholdelse af fx koncerter, messer og juleudstillinger.


Anvendelse af overskuddet

Det er en forudsætning, at overskuddet – såvel som foreningens formue i tilfælde af dens opløsning – anvendes til formålet. Denne betingelse giver sjældent udfordringer.


Ikke konkurrenceforvridning og ikke ydelser af forretningsmæssig art 

I forhold til kravet om, at momsfritagelsen ikke må skabe konkurrenceforvridning og ikke må omfatte levering af ydelser af forretningsmæssig art, lægges der almindeligvis især vægt på, hvem aktiviteten er rettet mod. Hvis aktiviteten primært er rettet mod foreningens medlemmer, vil dette tale for momsfritagelse, også selvom ydelsen isoleret set ikke adskiller sig fra ydelser, der leveres af andre som led i en økonomisk virksomhed. Derimod vil indtægter ved en udstilling, der er rettet mod offentligheden og som afholdes med overskud for øje, ikke kunne momsfritages, selvom den afholdes af en forening.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.