Højere selskabsskat for visse ejendomsselskaber

Især ejendomskoncerner, der investerer i ikke-afskrivningsberettigede ejendomme, kan blive ramt af de nye regler om begrænset fradrag for nettofinansieringsudgifter. Det kan føre til en højere effektiv skatteprocent. 

Tilbage lige før jul vedtog Folketinget i al stilfærdighed et lovforslag om en markant ændring af den ene af de tre regler, der lægger et loft over selskabers rentefradrag – eller mere præcist deres nettofinansieringsudgifter. 

De nye regler har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. For selskaber, der har kalenderårsregnskab, er reglerne derfor allerede trådt i kraft, hvilket giver god grund til meget snart at se nærmere på betydningen af ændringen.


Gamle regler

Efter de hidtidige regler kunne et selskabs skattemæssige EBIT maksimalt reduceres med et beløb beregnet som 80 % af selskabets nettofinansieringsudgifter. Dog gjaldt der en bagatelgrænse, således at begrænsning først kom på tale, når disse udgifter oversteg et beløb på 21,3 mio. kr. Eventuelt beskårede nettofinansieringsudgifter kunne fremføres uden tidsbegrænsning.


Nye regler

Ved lovændringen blev EBIT-reglen erstattet af en EBITDA-regel, således at et selskabs skattemæssige EBITDA nu maksimalt kan nedsættes med et beløb beregnet som 30 % af selskabets nettofinansieringsudgifter. Bagatelgrænsen er samtidig forhøjet til 22,3 mio. kr. For selskaber, der indgår i en koncern, kan de 30 % på visse betingelser beregnes på grundlag af koncernens samlede EBITDA.

For at tage højde for, at såvel et selskabs indkomst som dets nettofinansieringsudgifter kan variere meget, er der indført mulighed for en vis udligning over årene. Således medregnes et beskåret fradrag fra ét år i det efterfølgende års nettofinansieringsudgifter. Uudnyttet fradragskapacitet kan fremføres til de efterfølgende fem år.


Ejendomsselskaber med ikke-afskrivningsberettigede ejendomme

For større ejendomsselskaber, der investerer i boligejendomme og andre ikke-afskrivningsberettigede bygninger, kan de nye regler koste på bundlinjen, hvis de har nettofinansieringsudgifter over bagatelgrænsen. Det skyldes, at der hos dem ikke er forskel på det skattemæssige EBIT og EBITDA. Alligevel får de fra i år reduceret deres rentefradrag fra 80 % til 30 % – altså med 50 procentpoint. Det kan give en markant højere effektiv skatteprocent.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.