Frister for genoptagelse af tidligere momsangivelser

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, kan en momsangivelse ikke korrigeres mere end tre år tilbage i tid. Uanset om en korrektion medfører opkrævning eller tilbagebetaling, tillægges beløbet ikke renter. 

Der findes næppe mange virksomheder, som ikke har haft behov for at korrigere en tidligere momsangivelse, fordi denne har været forkert. En fejl i en momsangivelse kan skyldes mange ting, fx et bortkommet bilag, en forkert kontering, en misforståelse af reglerne eller ligefrem ukendskab til disse.

Nogle fejl betyder, at virksomheden har betalt for meget i moms, andre det modsatte. Skatteforvaltningen opererer ikke med nogen bagatelgrænse for korrektion af fejl i en momsangivelse. Udgangspunktet er, at alle fejl skal korrigeres.

Det kan synes mest enkelt og er derfor også fristende blot at foretage en korrektion i den næstkommende momsangivelse, men denne fremgangsmåde er principielt ikke den rigtige. Den korrekte metode til at rette en fejl består i at foretage en efterangivelse til den eller de momsangivelser, hvori der er fejl. Uanset om efterangivelsen medfører, at virksomheden skal have penge tilbage eller betale et yderligere momsbeløb, vil der som hovedregel ikke blive tillagt renter.
 

Frister

Som udgangspunkt kan en momsangivelse korrigeres tre år tilbage i tid. Ændringen skal således indberettes inden tre år efter udløbet af angivelsesfristen for den momsperiode, som fejlen er sket i. Fristen er derfor ikke ens for alle virksomheder, idet den afhænger af, om virksomheden afregner moms på måneds-, kvartals- eller halvårsbasis. En virksomhed med kvartalsafregning kan i øjeblikket få genoptaget sine momsangivelser tilbage til 1. juli 2016 (juli kvartal) og ikke længere.

Fristen på tre år gælder som udgangspunkt også for de fejl, som Skattestyrelsen finder frem til ved deres kontrolarbejde. Er der tale om ansvarspådragende fejl – altså som minimum som en følge af grov uagtsomhed – kan skattemyndighederne dog gå længere tilbage.
 

Ekstraordinær genoptagelse

Også for virksomheder findes der en mulighed for at få genoptaget en momsangivelse, der ligger uden for tre års fristen. Det kan ske, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. Der findes ikke nogen definition af, hvornår sådanne foreligger, men efter praksis er det som udgangspunkt forbeholdt tilfælde, hvor der enten er sket en sagsbehandlingsfejl hos skattemyndighederne, eller hvor en fejlagtig momsangivelse skyldes alvorlig sygdom over en længere periode. Et glemt momsfradrag er ikke en ”særlig omstændighed” og kan derfor ikke indhentes, hvis det ligger mere end tre år tilbage.

Praksis er ganske streng, hvilket kan illustreres med en nylig offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten, hvor genoptagelse blev nægtet. Sagen angik en lille virksomhed, hvor indehaveren på grund af sygdom ikke havde indberettet moms for en længere periode. Momstilsvaret var derfor ansat skønsmæssigt af skattemyndighederne, men alt for højt, mente indehaveren. Hun anmodede dog først om ændring af ansættelsen efter udløbet af tre års fristen, og myndighederne afslog derfor anmodningen. Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten, der konstaterede, at myndighederne ikke havde begået nogen fejl, ligesom indehaverens helbredstilstand ikke var af en sådan karakter, at der forelå særlige omstændigheder.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.