Flere selskaber end normalt vil betale frivillig acontoskat

Restskattetillægget for selskabsskat blev i foråret forhøjet med to procentpoint med virkning for indkomståret 2019. Det vil givetvis få flere selskaber end normalt til at indbetale frivillig acontoskat. 

I takt med danskernes stadigt stigende gæld til det offentlige – og ikke mindst Gældsstyrelsens vanskeligheder med at inddrive denne – er der på Christiansborg kommet mere og mere fokus på, hvordan det kan forhindres, at gælden vokser. I den forbindelse synes restskatter nærmest at have fået karakter af et onde, som skal bekæmpes med alle midler. Dette uanset, at flertallet af dem, der får en restskat, formentlig betaler denne til tiden og uden at beklage sig. 

Mantraet er, at alle – både personer og selskaber mv. – skal sikre sig, at deres forskudsskat ikke bliver for lille, og flere gange er det ad lovgivningens vej gjort dyrere at have restskat. Dette er sket for at tilskynde de skattepligtige til at øge deres forskudsskatter. Også dem, for hvem det at forudse størrelsen af deres indkomst – primært selvstændige og selskaber mv. – er en ganske vanskelig opgave.


Restskattetillæg for selskaber

Tilbage i marts vedtog Folketinget således et lovforslag om at forhøje restskatteprocenten for selskabsskat med to procentpoint med virkning for det igangværende indkomstår. Sidste år (indkomståret 2018) lød restskatteprocenten på 2,8 %. Satsen for indkomståret 2019 offentliggøres først i næste måned, men vil som følge af forhøjelsen nok komme til at lyde på 4,8 %.
 
Som en konsekvens af det øgede restskattetillæg er det procenttillæg, som selskaber skal betale af frivillige indbetalinger efter den 20. november – altså de indbetalinger, som typisk foretages den 1. februar – også forhøjet, idet dette beregnes med udgangspunkt i restskatteprocenten. Sidste år (indkomståret 2018) udgjorde tillægget 0,5 %. For indkomståret 2019 kommer det formentlig til at udgøre 0,9 %.


Frivillig indbetaling af selskabsskat

Årets anden rate af den ordinære acontoskat for selskaber skal betales den 20. november 2019. Sammen med denne rate kan selskaberne vælge også at indbetale frivillig acontoskat, hvilket mange erfaringsmæssigt vælger at gøre. 

Hvorvidt indbetaling af frivillig acontoskat er en fordel eller ej, beror på forholdet mellem selskabets lånerente (indlånsrente) og den rente, som skal betales til Skattestyrelsen i form af det ikke fradragsberettigede restskattetillæg. Det kan du læse mere om i denne artikel fra vores Viden-Om-serie. Konklusionerne kan i korte træk gengives således:

  • For et selskab med overskudslikviditet vil det normalt altid være en fordel at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til dækning af en forventet restskat. Det gælder naturligvis især, hvis selskabet betaler negative renter.
  • For selskaber, der betaler acontoskat ved træk på en kassekredit eller lignende, vil en frivillig indbetaling være en fordel, hvis selskabets lånerente ikke ligger over 6,2 % p.a., men der er ikke nogen væsentlig forskel på, om den frivillige indbetaling foretages nu eller udskydes til den 1. februar 2020, hvor der alt andet lige er bedre overblik over størrelsen af indkomsten for 2019, og hvor de endelige satser for indkomståret 2019 er kendt.
  • Selskaber med en lånerente på over 6,2 % p.a. har ikke nogen fordel af at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat til imødegåelse af en restskat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.